Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w Brzesku, przy ul. Odrodzenia

Przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w Brzesku, przy ul. Odrodzenia

Burmistrz Brzeska

ogłasza

drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzesko, położonej w Brzesku, przy ul. Odrodzenia składającej się z działki nr 257/16, obr. Brzesko o powierzchni 0,0605 ha, obręb Brzesko, gmina Brzesko,

objętej księgą wieczystą nr TR1B/00052640/6

 

 1. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Brzesku, przy ul. Odrodzenia. W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Stanowi grunt o kształcie zbliżonym do trapezu, płaski, bez spadku. Sieci infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, teleinformatycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej znajdują się w odległości do 25 m od granic działki. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków stanowi użytek gruntowy R IVb (rola klasy IVb).
 2. Nieruchomość obejmująca działkę nr 257/16, obr. Brzesko jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o nazwie „oś. Słotwina II” zatwierdzonym uchwałą nr LVIII/400/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30.06.2010 r. i zgodnie z jego ustaleniami znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka jest nieogrodzona i niezagospodarowana, porośnięta roślinnością segetalną. Przy zbywaniu działki nr 257/16, obr. Brzesko zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu szlakiem
  o szerokości 4 m biegnącym wzdłuż wschodniej granicy działki nr nr 257/16, obr. Brzesko na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 257/17, obr. Brzesko
 3. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma prawnych przeszkód do rozporządzania nią. Nie stanowi też przedmiotu zobowiązań.
 4. Granice zbywanej nieruchomości przyjmuje się według ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Brzesku i nie będą one wznawiane geodezyjnie przez sprzedającego.
 5. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawnione
  w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego
  w Brzesku. Dla nieruchomości nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.
 6. Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych
  i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.
 7. Kopia mapy zasadniczej jest do nabycia w Starostwie Powiatowym w Brzesku, ul. Głowackiego 51,
  32-800 Brzesko.
 8. Nieruchomość została przeznaczona do zbycia zarządzeniem nr 218/2023 Burmistrza Brzeska
  z dnia 20 lipca 2023 r. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
  w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 01.09.2023 r.
 9. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 16 października 2023 r. i zakończył wynikiem negatywnym
 10. Cena wywoławcza 121 000,00 zł netto (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100 netto).
 11. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%. 
 12. Wadium: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 
 13. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. 
 14. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 15. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny dokonać wpłaty wadium w pieniądzu
  (w gotówce lub przelewem) w takim terminie, aby w dniu 23.02.2024 r., cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51; nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 prowadzonym przez Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa.
 16. Przetarg odbędzie się w dniu 1 marca 2024 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, w Brzesku przy ulicy Głowackiego 51 – sala obrad.
 17. Osoby reprezentujące w przetargu inne osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 331 1 kodeksu cywilnego) winny posiadać stosowne pełnomocnictwa.
 18. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy wpłacą wymagane wadium w sposób opisany
  w punkcie 14 niniejszego ogłoszenia oraz podpiszą oświadczenie, które stanowi załącznik do regulaminu przetargu, że zapoznali się z warunkami przetargu i znane im są uwarunkowania fizyczne
  i prawne związane z tą nieruchomością.
 19. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 20. Niniejsze ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzesku przy ulicy Głowackiego nr 51. Ponadto treść tego ogłoszenia, regulaminu przetargu i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej pod adresem brzesko.pl, zakładka: nieruchomości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko, zakładka: ogłoszenia różne.
 21. Burmistrz Brzeska może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów z podaniem przyczyny jego odwołania

Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 woj. małopolskie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30 pokój 117 lub telefonicznie (14) 68-65-170.

Regulaminoświadczenie