Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Przetarg ustny na sprzedaż położonej w obrębie Jasień, niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Przetarg ustny na sprzedaż położonej w obrębie Jasień, niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Burmistrz Brzeska

ogłasza

 

pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż położonej w obrębie Jasień, stanowiącej własność Gminy Brzesko, niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1125/2 o powierzchni 0,01 ha, objętej księgą wieczystą nr TR1B/00049876/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku.

 

 1. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w pobliżu ul. Strażackiej w Jasieniu, gmina Brzesko, powiat brzeski, województwo małopolskie. Stanowi grunt o kształcie zbliżonym do prostokąta, niezabudowany i nieogrodzony. W pobliżu znajdują się elementy infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, wodociągowej, teleinformatycznej, gazowej. Działka posiada dostęp do drogi. Nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania. Według ewidencji gruntów i budynków nieruchomość stanowi użytek gruntowy B- tereny mieszkaniowe.
 2. Działka nr 1125/2, obręb Jasień, gmina Brzesko nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej nr XL/286/98 z dnia 15.06.1998 r. z późn. zm. wymieniona działka znajduje się w strefie wielkoprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiego i podmiejskiego. Nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
  o lasach.
 3. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ale jest przedmiotem dzierżawy. Stosunek dzierżawy ustanie przed dniem przetargu. W dziale III księgi wieczystej nr TR1B/00049876/5 ujawnione są wpisy niezwiązane z przedmiotową działką. Dział IV wolny od wpisów.
 4. Granice zbywanej nieruchomości przyjmuje się według ewidencji gruntów i nie będą one wznawiane geodezyjnie. Dla nieruchomości nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.
 5. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawnione w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego
  w Brzesku.
 6. Nieruchomość została przeznaczona do zbycia zarządzeniem Burmistrza Brzeska nr 318/2023
  z dnia 5 października 2023 r. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy
  o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 21 listopada 2023 r.
 7. Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka. 
 8. Kopia mapy zasadniczej jest do nabycia w Starostwie Powiatowym w Brzesku, Głowackiego 51, 32-800 Brzesko. 
 9. Cena wywoławcza 9 000,00 zł. Sprzedaż nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.). 
 10. Wadium wniesione w pieniądzu wynosi 1 000,00 zł. 
 11. W przetargu mogą brać udział oferenci którzy wpłacą wymagane wadium w takim terminie, aby w dniu 16 lutego 2024 r., cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Brzesku; nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 prowadzonym przez Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa (za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek) oraz podpiszą oświadczenie stanowiące załącznik do regulaminu przetargu, że zapoznali się z warunkami przetargu i znane są im uwarunkowania fizyczne i prawne związane z tą nieruchomością. Przy wpłacie wadium koniecznie należy podać numer działki 1125/2, której przetarg dotyczy. Brak tej informacji będzie skutkować niedopuszczeniem oferenta do przetargu.
 12. Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2024 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ulicy Głowackiego 51, powiat Brzesko, woj. małopolskie - Sala Obrad.
 13. Osoby reprezentujące w przetargu inne osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 331 kodeksu cywilnego) powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo.
 14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 15. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 16. Niniejsze ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzesku przy ulicy Głowackiego nr 51. Ponadto treść tego ogłoszenia, regulaminu przetargu i oświadczenie są dostępne na stronie internetowej pod adresem brzesko.pl w zakładce Ogłoszenia Nieruchomości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko w zakładce Ogłoszenia różne.
 17. Burmistrz Brzeska może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów z podaniem przyczyny jego odwołania.

 

Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w godzinach pracy Urzędu (730- 1530) w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51,  tel. (14) 68-65-170  (pokój 117).

 REGULAMIN,  Oświadczenie