Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Przetarg ustny  na najem lokalu użytkowego- GARAŻU - położonego w Brzesku

Przetarg ustny na najem lokalu użytkowego- GARAŻU - położonego w Brzesku

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na najem lokalu użytkowego- GARAŻU - położonego w Brzesku:

- przy ul. Legionów Piłsudskiego nr 40B - (lokal położony na parterze, a szczegółowo w tzw. przyziemiu) o powierzchni: 17,00 m2, z przeznaczeniem na garaż, na warunkach określonych w zał. nr 1  do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 148/2023 z dnia 25 maja 2023r.

 

Powyższy lokal przeznaczono do wynajmu na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2023r.(środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51,o godz. 1000 w sali obrad, znajdującej się na półpiętrze.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, organizacje nie posiadające osobowości prawnej które wpłacą wadium w terminie i w sposób podany w niniejszym ogłoszeniu.

Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1,0 m2powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 19,00 złotych netto/m2,

Do wylicytowanej stawki czynszu netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

Termin płatności czynszu ustala się na 20 dnia każdego miesiąca z góry w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do dnia 20 grudnia 2023r.

Czynsz za najem lokali podlega corocznej waloryzacji w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023r.poz.344 z późn. zm.).

Pierwsza waloryzacja będzie dokonywana w roku następującym po roku w którym zawarto umowę najmu.

Warunkiem dopuszczenia oferenta do przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 969,00złotych (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych).

Wadium należy wpłacać na konto nr:18 8591 0007 0100 0902 1786 0006, najpóźniej do dnia 8 grudnia 2023 r. (wpłaty należy dokonać
w taki sposób, aby w dniu 8 grudnia 2023 r. wymagana kwota znajdowała się na wskazanym rachunku bankowym).

Uczestnicy są zobowiązani do złożenia przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu ( regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu).
Z dokumentami tymi można zapoznać się w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 730 do 1530.

Treść oświadczenia, regulamin przetargu i projekt umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Z dokumentami tymi można zapoznać się także na stronie internetowej www.brzesko.pl pod hasłem: WAŻNE OGŁOSZENIA-OGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI.

 

Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminie
do trzech dni licząc od dnia zakończenia przetargu na konto, którego numer należy podać przed przetargiem, w pokoju nr 119.

a/ Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu
w terminie do siedmiu dni,
od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po uprzednimuregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki wylicytowanej w przetargu.

b/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

W razie uchylenia się uczestnika od uiszczenia należności określonej w pkt.8a niniejszego ogłoszenia albo od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi.

Najemca po przejęciu lokalu ponosi koszty dostawy wody i odbioru ścieków oraz poboru energii elektrycznej w sposób opisany w załączniku nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 148/2023 z dnia 25.05.2023 r.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem, pokój 119, tel. 14- 68-65-157.

 

Regulamin przetargu, projekt umowyoświadczenie oferenta