Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BRZESKA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BRZESKA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BRZESKA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko o nazwie „Brzesko – Pomianowski Stok”

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023, poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj., Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 z późń.zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Brzesku uchwały nr LXII/488/2023 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko o nazwie „Brzesko – Pomianowski Stok”.

Obszar objęty sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawia załącznik graficzny do niniejszego obwieszczenia.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

            Wnioski dotyczące planu mogą być wnoszone w formie:

 • papierowej na adres: Urząd Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko,
 • elektronicznej: poprzez platformę ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: umbrzesko@brzesko.pl

            Wnioski dotyczące planu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.11.2023 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.11.2023 r. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres umbrzesko@brzesko.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków będzie Burmistrz Brzeska.

 

                                                                                                          Z upoważnienia Burmistrza

                                                                                                                   Z-ca Burmistrza

                                                                                                                 (-) Grzegorz Brach

 

OBWIESZCZENIE w formie .pdf

Klauzula informacyjna:

 1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.
 2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko i są one podawane w celu składania uwag i wniosków do projektu.
 3. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Brzesku, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
 5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniem, tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 9. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: inspektor@cbi24.pl