Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

LXVI Sesja Rady Miejskiej

LXVI Sesja w dniu 25 października 2023 r. godz. 09:00
Radni - Sesja

           

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 3 ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 468 poz.3091 ze zm.), zwołuję LXVI SesjęRady Miejskiej w Brzesku, na dzień:


25 października  2023 r. (środa) - godz. 9.00
w sali posiedzeń UM w Brzesku ul. Głowackiego 51

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski i pytania do Posłów, Senatorów, Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego, Starosty Brzeskiego, Burmistrza Brzeska Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji.
 6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 7. Informacja na temat pozyskanych środków pozabudżetowych na realizację zadań Gminy Brzesko.
 8. Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Gminy Brzesko w 2023 roku, w tym zadań realizowanych w ramach Fundusz Sołeckiego.
 9. Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych i doraźnych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

 • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2023;
 • zmiany uchwały Nr LVI/439/2022 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
 • rozpatrzenia skargi Pana WS na Dyrektora Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzesku.

11. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie udzielonych odpowiedzi na interpelacje i zapytania w okresie międzysesyjnym.

12. Interpelacje Radnych.

13. Zapytania radnych.

14. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i odpowiedzi na nie.

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Podstawa prawna do urlopowania: stosownie do art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej na czas trwania posiedzenia.

      

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku

  (-)  mgr Maria Kądziołka