Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Mokrzyska

Przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Mokrzyska

Burmistrz Brzeska ogłasza pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Brzesko położonej w miejscowości Mokrzyska, obręb Mokrzyska-Bucze, gmina Brzesko, powiat brzeski, województwo małopolskie objętej księgą wieczystą nr TR1B/00100799/7 oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek według poniższego wykazu:

Lp.

Nr działki

Powierzchnia działki [ha]

Cena wywoławcza gruntu netto [zł]

Wysokość wadium wniesionego w pieniądzu
[zł]

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

854/65

0,1077

58 200,00

8 000,00

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

2

854/66

0,1124

60 700,00

8 000,00

3

854/67

0,1190

64 300,00

8 000,00

4

854/70

0,1166

63 000,00

8 000,00

5

854/72

0,1177

63 600,00

8 000,00

6

854/74

0,1015

54 900,00

8 000,00

7

854/75

0,0778

42 100,00

8 000,00

8

854/76

0,0959

51 800,00

8 000,00

9

854/79

0,1319

71 300,00

8 000,00

10

854/81

0,1152

62 300,00

8 000,00

11

854/82

0,1338

72 300,00

8 000,00

12

854/83

0,1250

67 500,00

8 000,00

13

854/84

0,1227

66 300,00

8 000,00

14

854/85

0,1222

66 000,00

8 000,00

15

854/86

0,1080

58 400,00

8 000,00

16

854/80

0,1613

87 200,00 zł

8 000,00

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (ok. 77% pow. działki), teren
zieleni urządzonej (ok. 23% pow. działki)

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

 1. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu oznaczona numerami ewidencyjnymi działek wymienionymi w tabeli powyżej jest niezabudowana nieogrodzona i niezagospodarowana. Działki zlokalizowane są w zachodniej części wsi Mokrzyska. Położone są w drugim, trzecim i czwartym rzędzie terenu przeznaczonego pod zabudowę na północny- wschód od ul. Siostry Faustyny. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków stanowią użytek gruntowy PsV (pastwiska trwałe klasy V). Posiadają bezpośredni dostęp do drogi. W sąsiedztwie znajdują się tereny
  z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, zadrzewione, zakrzewione. Działki stanowią teren płaski porośnięty trawą z podwyższonym poziomem wód gruntowych, na części z nich znajdują się niewielkie zadrzewienia, zakrzaczenia. Kształt działek zbliżony do prostokąta. Sieć gazowa, wodociągowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna znajdują się wzdłuż ulicy Siostry Faustyny lub drodze wewnętrznej do niej prostopadłej, brak sieci kanalizacyjnej. Przez działkę nr 854/86 przebiega wodociąg, przez działki nr nr: 854/75, 854/76 sieć elektroenergetyczna.  
 2. Nieruchomość znajduje się poza obszarem rewitalizacji określonym uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku Nr XLIV/349/2022 r. z dnia 26.01.2022 r., jak również nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
 3. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma prawnych przeszkód do rozporządzania nią. Nie stanowi też przedmiotu zobowiązań. Działy: III i IV księgi wieczystej nr TR1B/00100799/7 wolne od wpisów.
 4. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawnione w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Brzesku. Dla nieruchomości nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.
 5. Nieruchomość została przeznaczona do zbycia zarządzeniem Burmistrza Brzeska nr 153/2023 z dnia 29 maja 2023 r. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 13 lipca 2023 r.
 6. Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.
 7. Kwestię usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości regulują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1336).
 8. Kopia mapy zasadniczej jest do nabycia w Starostwie Powiatowym w Brzesku, Głowackiego 51, 32-800 Brzesko.
 9. W przetargu mogą brać udział oferenci którzy wpłacą wadium podane w powyższej tabeli w takim terminie, aby w dniu 6 października 2023 r., cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Brzesku; nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 prowadzonym przez Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa (za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek) oraz podpiszą oświadczenie stanowiące załącznik do regulaminu przetargu, że zapoznali się z warunkami przetargu i znane są im uwarunkowania fizyczne i prawne związane z tą nieruchomością.
  Przy dokonywaniu wpłaty koniecznie należy podać numer działki na którą wpłacono wadium. Brak tej informacji będzie skutkować niedopuszczeniem oferenta do przetargu.
 10. Przetarg odbędzie się w dniu 13 października 2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ulicy Głowackiego 51, powiat Brzesko, woj. małopolskie - Sala Obrad.
 11. Osoby reprezentujące w przetargu inne osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 331 kodeksu cywilnego) powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo.
 12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 14. Niniejsze ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzesku przy ulicy Głowackiego nr 51. Ponadto treść tego ogłoszenia, regulamin przetargu
  i oświadczenie są dostępne na stronie internetowej pod adresem brzesko.pl w zakładce: Ogłoszenia Nieruchomości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko w zakładce: Ogłoszenia różne.
 15. Burmistrz Brzeska może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów z podaniem przyczyny jego odwołania.

Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w godzinach pracy Urzędu (7:30 – 15:30) w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51,  tel. (14) 68-65-170  (pokój 117).

Regulamin przetarguoświadczenie