Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Przetarg ustny na zbycie działek - „Pomianowski Stok”

Przetarg ustny na zbycie działek - „Pomianowski Stok”

Burmistrz Brzeska ogłasza drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzesku, gmina Brzesko, powiat brzeski, województwo małopolskie. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 1 marca 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Przedmiotem przetargu będzie prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej obj. księgą wieczystą TR1B/00065482/4, będącej do dnia 26.09.2089 r. w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek według poniższego wykazu:

 

Lp.

Nr działki ewidencyjnej

Powierzchnia działki [ha]

Cena wywoławcza gruntu netto [zł]

Wysokość wadium wniesionego w pieniądzu [zł]

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1.

1411/357

0,0843

164 500,00 zł

20 000,00 zł

Przedmiotowe działki objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Pomianowski Stok” w Brzesku i znajdują się w terenach przeznaczonym dla mieszkalnictwa rodzinnego (głównie jednorodzinnego)
- symbol w planie C1 MN, C2 MN, C3 MN.

2.

1411/358

0,0804

157 000,00 zł

20 000,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Obecna stawka podatku VAT wynosi 23%.

Przedmiotowe działki zostały przeznaczone do zbycia Zarządzeniem Burmistrza Brzeska nr 326/2022 z dnia 28 października 2022 r.

Działki gruntowe niezabudowane będące do dnia 26.09.2089 r. w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko, położone są w południowo-zachodniej części miasta w odległości około 1,5 km od jego centrum, na południowym stoku projektowanego osiedla „Pomianowski Stok”, w bezpośrednim sąsiedztwie dróg wewnętrznych, które łączą się z drogą publiczną i  poprzez ul. Aleja Solidarności łączą się z ul. Pomianowską. Jest to teren niezabudowany, sklasyfikowany jako R IVa. Przedmiotowe działki uzbrojone są w kanalizację deszczową i sanitarną. Pozostałe elementy infrastruktury znajdują się w zasięgu. Dla działek przeznaczonych
do sprzedaży nie wykonano badań geotechnicznych  gruntu. Działka numer 1411/357 znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie działki sklasyfikowanej jako Ls III, co wymaga uwzględnienia odpowiednich odległości  wymaganych przepisami prawa w projektowaniu obiektów budowlanych.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawnione w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Brzesku.

Działki przeznaczone do zbycia nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma prawnych przeszkód do rozporządzania nimi. Nie stanowią też przedmiotu zobowiązań. Dział IV księgi wieczystej TR1B/00065482/4 wolny jest od wpisów, a w dziale III znajdują się wpisy nie dotyczące działek wykazanych w ogłoszeniu.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 maja 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku, powiat brzeski, woj. małopolskie, przy ul Głowackiego 51 w sali obrad.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną lub fizyczną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami. Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.

Wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku; nr 18 85910007 0100 0902 1786 0006 prowadzony przez Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa, w taki sposób aby w dniu 19 maja 2023 r. cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym. Przy dokonywaniu wpłaty należy podać numer działki ewidencyjnej na którą wpłacono wadium. Brak tej informacji będzie skutkować niedopuszczeniem oferenta do przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.

W przetargu mogą brać udział oferenci którzy wpłacą wadium podane w powyższej tabeli oraz podpiszą oświadczenie stanowiące załącznik do regulaminu przetargu, że zapoznali się z warunkami przetargu i znane są im uwarunkowania fizyczne i prawne związane ze zbywaną nieruchomością.

Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku,
ul. Głowackiego 51, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30, pokój 119 lub telefonicznie pod numerem 14-68-65-157. Ponadto treść ogłoszenia, oświadczenia
i regulamin przetargu są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.brzesko.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko.

Oświadczenie, regulamin

mapa2.png