Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

LIII Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), oraz § 3 ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej
w Brzesku stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 468 poz.3091 z późn. zm.), zwołuję LIII Sesję Rady Miejskiej
w Brzesku, na dzień:

 

26 października  2022 r. godz. 09:00 w Sali posiedzeń UM w Brzesku ul. Głowackiego 51

 

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski i pytania do Posłów, Senatorów, Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego, Starosty Brzeskiego, Komendanta Powiatowego Policji i Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, Burmistrza Brzeska oraz zaproszonych gości.
 4. Informacja na temat uwag wniesionych do Protokołu z sesji odbytej w dniu 31 sierpnia 2022 r.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 8. Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Gminy Brzesko w 2022 roku, w tym zadań realizowanych w ramach Fundusz Sołeckiego.
 9. Informacja na temat pozyskanych środków pozabudżetowych na realizację zadań Gminy Brzesko.
 10. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych i doraźnych.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2022;
  • zmiany uchwały Nr XII/107/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
   25 września 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
   i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzesko;
  • wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej;
  • zmiany przebiegu drogi gminnej;
  • stwierdzenia braku właściwości Rady Miejskiej w Brzesku do rozpatrzenia skargi Pana Mieszka Zalasińskiego - Notariusza i przekazania jej według właściwości;
  • rozpatrzenia skargi dotyczącej unieważnienia zebrania wiejskiego Sołectwa Jasień oraz uchwał na nim podjętych;
  • stwierdzenia braku właściwości Rady Miejskiej w Brzesku do rozpatrzenia wniosku.
 12. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie udzielonych odpowiedzi na interpelacje i zapytania w okresie międzysesyjnym.
 13. Interpelacje radnych.
 14. Zapytania radnych.
 15. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i odpowiedzi na nie.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Brzesku

(-)mgr Maria Kądziołka