Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Mickiewicza 68

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Mickiewicza 68

Burmistrz Brzeska ogłasza pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzesko,
położonej w Brzesku, przy ul. Mickiewicza 68, składającej się z działek nr: 2337/1 o powierzchni 0,0189 ha, 2337/8 o powierzchni 0,8638 ha, obręb Brzesko, objętej księgą wieczystą nr TR1B/00055563/3

 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo zachodniej części miasta Brzeska, w województwie małopolskim, bezpośrednio przy ul. Mickiewicza stanowiącej drogę wojewódzką Brzesko-Nowy Sącz, za zabytkowym murem zbudowanym z kamienia biegnącym wzdłuż tej drogi. Od strony kompleksu parkowego znajduje się drzewostan. Elementy infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, elektroenergetyczna, kanalizacyjna. Na wymienionej nieruchomości znajduje się budynek dawnej stajni i ujeżdżalni koni oraz budynki gospodarcze. Budynek ujeżdżalni w okresie powojennym zaadoptowany został na mieszkania komunalne oraz halę sportową – na potrzeby szkół zlokalizowanych w Pałacu Goetza oraz Okocimskiego Klubu Sportowego. W chwili obecnej wszystkie umowy najmu i użyczenia zostały rozwiązane. Główna zabudowa tworzy symetryczny układ w kształcie litery „U”, jest murowana, parterowa, częściowo podpiwniczona, bez poddasza użytkowego. Wnętrza budynku są w zróżnicowanym stanie technicznym, od przeciętnego do stanu złego. Będący przedmiotem zbycia wyżej opisany teren wraz z obiektami budowlanymi  należał w przeszłości do rodziny Goetzow Okocimskich – założycieli i właścicieli Browaru Okocim. Jako historyczna, integralna część parku wpisany został do rejestru zabytków na podstawie decyzji L.Kl.V-WK-114/7/58 z dnia 26 maja 1958 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie decyzją nr OZT.5173.2.2012.MWo.1 z dnia 13.02.2012 r. wyraził zgodę na sprzedaż nieruchomości pod warunkami określonymi w tej decyzji:

- utrzymania istniejącej zieleni, z możliwością usunięcia drzew chorych i zagrażających bezpieczeństwu,

- obiekt wskazany pod adresem ul. Mickiewicza 68 jako zabytkowy, należący do założenia dworskiego Goetzów należy remontować i utrzymywać zgodnie z jego charakterem. Termin realizacji: 5 lat od momentu nabycia,

- wykluczenie możliwości dalszej zabudowy działek obiektami kubaturowymi.

Te obowiązki będą wpisane do aktu notarialnego.

Do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.), dotyczące zagospodarowania zabytków, prowadzenia badań, prac i robót oraz podejmowania innych działań przy zabytkach. Nabywca zobowiązany będzie do uzgodnienia z Urzędem Konserwatorskim działań inwestycyjnych i remontowych oraz sposobu zagospodarowania nieruchomości. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy zagospodarowanie zabytku nieruchomego na cele użytkowe wymaga od jego właściciela lub posiadacza uwzględnienia wartości tego zabytku i jego historycznej funkcji.

W dziale III księgi wieczystej nr TR1B/00055563/3 wpisana jest nieodpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez działkę nr 2337/5 (z której powstała działka nr 2337/8), obr. Brzesko na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 2337/6, obr. Brzesko, na której znajduje się mogiła z okresu I Wojny Światowej. Przedmiotowe działki nie są objęte uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672).

 Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym przez Radę Miejską Uchwałą nr XL/286/98 z dnia 15 czerwca 1998 r. znajduje się w strefie wielkoprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiego i podmiejskiego. Wymienione działki zabudowane są aktualnie nieużytkowanym obiektem mieszkalno-sportowym i budynkami gospodarczymi. W południowej części działka nr 2337/8 utwardzona płytami betonowymi, w pozostałej części nieruchomość porośnięta trawą, zakrzaczona. Teren od strony ul. Mickiewicza ogrodzony murem kamiennym.

Nie ma prawnych przeszkód do rozporządzania przedmiotową nieruchomością. Nie stanowi też ona przedmiotu zobowiązań.

Granice zbywanej nieruchomości przyjmuje się według ewidencji gruntów i nie będą one wznawiane geodezyjnie przez sprzedającego.

Nieruchomość została przeznaczona do zbycia  zarządzeniem nr 131/2022 Burmistrza Brzeska z dnia 11 maja 2022 r. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 24.06.2022 r.

Cena wywoławcza 1 812 000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wadium: 181 000,00 zł.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny dokonać wpłaty wadium w pieniądzu (w gotówce lub przelewem) w takim terminie, aby w dniu 16.09.2022 r., cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51; nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 prowadzonym przez Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa. Przy wpłacie wadium koniecznie należy podać numery działek 2337/1, 2337/8, których przetarg dotyczy. Brak tej informacji będzie skutkować niedopuszczeniem oferenta do przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 września 2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, w Brzesku przy ulicy Głowackiego 51 – sala obrad.

Osiągnięta w wyniku przetargu cena zostanie obniżona o 50% z tytułu wpisu do rejestru zabytków, na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L.352 z 24.12.2013 r.).

Osoby reprezentujące w przetargu inne osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 331 1 kodeksu cywilnego) winny posiadać stosowne pełnomocnictwa.

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy wpłacą wymagane wadium w sposób opisany w punkcie 9 niniejszego ogłoszenia oraz podpiszą oświadczenie, które stanowi załącznik do regulaminu przetargu, że zapoznali się z warunkami przetargu i znane im są uwarunkowania fizyczne i prawne związane z nieruchomością.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Niniejsze ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzesku przy ulicy Głowackiego nr 51. Ponadto treść tego ogłoszenia, regulaminu przetargu i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej pod adresem brzesko.pl, zakładka: nieruchomości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko.

Burmistrz Brzeska może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów z podaniem przyczyny jego odwołania

 

Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 woj. małopolskie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30 pokój 117 lub telefonicznie (14) 68-65-170.

Ponadto treść ogłoszenia, oświadczenia i regulamin przetargu są udostępnione na stronie internetowej pod adresem: www.brzesko.pl.

Regulaminoświadczenie oferenta