Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

XLIX Sesja Rady Miejskiej

Rada Miejska w Brzesku
XLIX Sesja w dniu 29 czerwca 2022, godz. 09:00

 

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), oraz § 3 ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 468 poz.3091 z późn. zm.), zwołuję XLIX Sesję Rady Miejskiej w Brzesku, na dzień:

29 czerwca 2022 r.( Środa) o godzinie 9.00
w Sali posiedzeń UM w Brzesku ul. Głowackiego 51.

Porządek posiedzenia sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia sesji odbytej w dniu 25 kwietnia 2022 r.
 4. Wnioski i pytania do Posłów, Senatorów, Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego, Starosty Brzeskiego, Komendanta Powiatowego Policji, Powiatowej Straży Pożarnej , Burmistrza Brzeska oraz zaproszonych gości.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji Rady Miejskiej.
 7. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół, prognoza demograficzna, analiza stanu zatrudnienia nauczycieli w placówkach oświatowych Gminy Brzesko.
 8. Przygotowanie jednostek gminnych oraz stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego do organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 9. Zapoznanie się z realizacją Strategii Rozwiązywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Brzesko przyjętej uchwałą Nr XXXVIII/301/2021 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 sierpnia 2021 r.
 10. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych i doraźnych.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • Raport o stanie Gminy Brzesko za rok 2021r.:
  • debata nad Raportem;
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brzeska wotum zaufania za rok 2021.
 • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2021;
 • Absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2021;
  • odczytanie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie;
  • dyskusja;
  • podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2021.
 • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2022;
 • zmiany uchwały nr XLIII/338/2021 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
 • rozpatrzenia skargi Pana D.B. na Burmistrza Brzeska;
 • uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
  w Brzesku;
 • sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XLVIII/386/2022 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 maja 2022 r., w sprawie zmiany uchwały nr XLII/330/2021 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 grudnia 2021r.,
  w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania, wprowadzenie opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg i sposobu pobierania tych opłat;
 • zmiany uchwały nr XLVIII/385/2022 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania: ”Urządzenie fragmentu działki nr 94/2 w miejscowości Uszew stanowiącej teren pod drogę wewnętrzną leżącą na terenie Gminy Gnojnik obsługującą mieszkańców Gminy Brzesko oraz Gminy Gnojnik.”

12. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie udzielonych odpowiedzi na interpelacje i zapytania za okres od ostatniej sesji.

13. Interpelacje radnych.

14. Zapytania radnych.

15. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i odpowiedzi na nie.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Brzesku

(-)mgr Maria Kądziołka