Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Brzesku

Rada Miejska w Brzesku
XLVII Sesja w dniu 25 kwietnia  2022, godz. 09:00
Radni – Sesja

 

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), oraz § 3 ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 468 poz.3091 z późn. zm.), zwołuję XLVII Sesję Rady Miejskiej w Brzesku, na dzień:

 

25 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) - godz. 9.00
w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku
ul. Głowackiego 51

 

Porządek posiedzenia sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja na temat uwag wniesionych do protokołu z obrad sesji odbytej
  w dniu 28 lutego 2022 r.
 4. Wnioski i pytania do Posłów, Senatorów, Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego, Starosty Brzeskiego, Burmistrza Brzeska, Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz zaproszonych gości.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji.
 7. Informacja o działalności:
 • Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku;
 • Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brzesku za 2021 rok.

8. Analiza stanu dróg po okresie zimowym wraz z informacją o harmonogramie prac inwestycyjnych i remontowych dróg, ulic, placów, wiat przystankowych i punktów oświetleniowych.

9. Informacja na temat realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z elementami Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Brzesko”.

10. Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Brzesko za 2021 r., prognozy na rok 2022 r. i następne.

11. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych i doraźnych.

 

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2022 r.;
 • zmiany uchwały Nr XLIII/338/2021 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu;
 • zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko;
 • określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2023-2030 w tym trybu konsultacji, o których mowa w art.6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 • przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Brzesko na realizację Projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w gminie Brzesko – część II” 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM);
 • wyboru Radnych do składu komisji opiniującej wnioski o stypendia sportowe za osiągnięte wyniki sportowe;
 • wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości w Gminie Brzesko;

13. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie udzielonych odpowiedzi na interpelacje i zapytania za okres od ostatniej sesji.

14. Interpelacje radnych.

15. Zapytania radnych.

16. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i odpowiedzi na nie.

17. Wolne wnioski i zapytania.

18. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku

         

(-)mgr Maria Kądziołka

                                            

Podstawa prawna do urlopowania: stosownie do art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.),pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej na czas trwania posiedzenia.