Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Ogłoszenie wyników konkursu - w zakresie profilaktyki uzależnień w roku 2022

Burmistrz Brzeska informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w zakresie profilaktyki uzależnień w roku 2022. a) integracja środowisk oraz wspieranie działań i inicjatyw kształtujących postawy prozdrowotne, b) organizacja przedsięwzięć profilaktycznych i rekreacyjnych, c) propagowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych aktywności ruchowej i alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego, d) organizacja wypoczynku letniego.
WYNIKI KONKURSU