Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

XLII Sesja Rady Miejskiej

Rada Miejska w Brzesku

XLII Sesja w dniu 8 grudnia 2021 r. godz. 08:30

Radni – Sesja w trybie zdalnym

 

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ) oraz § 3 ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 468 poz.3091 z póź. zm.), zwołuję XLII Sesję Rady Miejskiej w Brzesku, na dzień;

8 grudnia 2021 r. ( środa ) - godz. 08.30
posiedzenie w trybie zdalnym

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja na temat uwag wniesionych do protokołów z sesji Rady Miejskiej odbytych w dniu 29.09.2021 r. oraz 27.10.2021 r.
 4. Wnioski i pytania do Posłów, Senatorów, Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego, Starosty Brzeskiego, Komendanta Powiatowego Policji, Powiatowej Straży Pożarnej oraz zaproszonych gości.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji.
 7. Gospodarka mieszkaniowa Gminy Brzesko, stan wykorzystania obiektów komunalnych (wszystkie zasoby), w tym informacja dotycząca realizacji „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Brzesko na lata 2019-2023.”;
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021;
 9. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych i doraźnych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2021;
 2. b) zmiany uchwały Nr XXX/235/2020 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
 3. c) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Polityki podatkowej Gminy Brzesko na lata 2020-2023;
 4. d) wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 5. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Brzesko;
 6. zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brzesko;
 7. wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania, wprowadzenie opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg i sposobu pobierania tych opłat;
 8. szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;
 9. nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Brzesku;
 10. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2022;
 11. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Brzeska.

11. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie udzielonych odpowiedzi na interpelacje i zapytania za okres od ostatniej sesji.

12. Interpelacje radnych.

13. Zapytania radnych.

14.Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i odpowiedzi na nie.

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Zamknięcie obrad Sesji.       

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku

         

(-)mgr Maria Kądziołka

                                             

Podstawa prawna do urlopowania: stosownie do art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej na czas trwania posiedzenia.                                  

                       

XLII SESJA RADY Miejskiej w Brzesku odbędzie się dnia 8 grudnia 2021 r. (środa)  o godz. 08:30 w trybie zdalnego obradowania organu kolegialnego jednostki samorządu terytorialnego.

Osoba, która chciałaby wziąć  udział w sesji może zgłosić do Biura Rady Miejskiej w Brzesku chęć udziału w obradach.

Ponadto chętni do udziału w sesji  mają możliwość wzięcia udziału w sesji poprzez, złożenie pisemnego wniosku lub zapytania. Osoba, która chciałby przedstawić swój wniosek bądź zapytanie proszona jest o jego wcześniejsze złożenie w formie pisemnej.
Wniosek lub zapytanie winno być, opatrzone czytelnym podpisem wnioskodawcy oraz adresowany/e do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku na adres mailowy: biuro@rada.brzesko.pl lub korespondencją tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Brzesku, Biuro Rady Miejskiej  ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, z dopiskiem na kopercie „sesja zdalna dnia 8 grudnia 2021 r.” (złożony najpóźniej na dzień przed terminem sesji).