Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

XLI Nadzwyczajna Sesja

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art.20 ust.3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj.Dz.U. z 2021 r. poz.1372  ) oraz § 3 ust. 4 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 468 poz.3091 z póź. zm.) na wniosek Burmistrza Brzeska z dnia 18 listopada 2021 r. zwołuję XLI Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Brzesku, na dzień;                      

22 listopada (poniedziałek ) 2021 roku o godzinie 8.30

Sesja odbędzie  się w trybie zdalnym

Proponowany porządek sesji:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Małopolska sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku;
  • zmiany uchwały Nr XXXV/273/2021 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu;
  • przyjęcia programu współpracy Gminy Brzesko na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • przedłużenia terminu rozpatrzenia pisma w sprawie unieważnienia uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Jasień.

4. Zamknięcie obrad sesji.

 

Podstawa prawna do urlopowania: stosownie do art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej na czas trwania posiedzenia.                                                   

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku

           

            (-)mgr  Maria Kądziołka