Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

XL Sesja Rady Miejskiej

Rada Miejska w Brzesku
XL Sesja w dniu 27 października 2021 r. godz. 09:00
Radni – Sesja w trybie zdalnym

 

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ) oraz § 3 ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 468 poz.3091 z póź. zm.), zwołuję XL Sesję Rady Miejskiej w Brzesku, na dzień;

27 października  2021 r. ( środa ) - godz. 9.00
posiedzenie w trybie zdalnym

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski i pytania do Posłów, Senatorów, Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego, Starosty Brzeskiego, Komendanta Powiatowego Policji, Powiatowej Straży Pożarnej, Burmistrza Brzeska oraz zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres
  od ostatniej sesji.
 6. Sprawozdanie z działalności MOPS za 2020 r. oraz Sprawozdanie z działalności Programu Senior plus za 2020 r.
 7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 8. Informacja na temat  pozyskanych środków pozabudżetowych na realizację zadań Gminy Brzesko.
 9. Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Gminy Brzesko w 2021 roku, w tym zadań realizowanych w ramach Fundusz Sołeckiego.
 10. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych i doraźnych.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2021;
 • zmiany uchwały Nr XXX/235/2020 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
  28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
 • zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko;
 • sprostowania pisowni istniejącej nazwy ulicy „Hugo Kołłątaja” w Brzesku;
 • wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania, wprowadzenie opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg i sposobu pobierania tych opłat.

12. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie udzielonych odpowiedzi na interpelacje i zapytania za okres od ostatniej sesji.

13. Interpelacje radnych.

14. Zapytania radnych.

15. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i odpowiedzi na nie.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie obrad Sesji.       

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku         

(-)mgr Maria Kądziołka

                                             

Podstawa prawna do urlopowania: stosownie do art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej na czas trwania posiedzenia.                                  

                       

XL SESJA RADY Miejskiej w Brzesku odbędzie się dnia 27 października 2021 r. (środa) 
o godz. 9:00
w trybie zdalnego obradowania organu kolegialnego jednostki samorządu terytorialnego.

 

Osoba, która chciałaby wziąć  udział w sesji może zgłosić do Biura Rady Miejskiej w Brzesku chęć udziału w obradach.

 

Ponadto chętni do udziału w sesji  mają możliwość wzięcia udziału w sesji poprzez, złożenie pisemnego wniosku lub zapytania. Osoba, która chciałby przedstawić swój wniosek bądź zapytanie proszona jest do jego wcześniejszego złożenia w formie pisemnej.

 

Wniosek lub zapytanie winno być, opatrzone czytelnym podpisem wnioskodawcy oraz adresowany/e do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku na adres mailowy: biuro@rada.brzesko.pl lub korespondencją tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Brzesku, Biuro Rady Miejskiej  ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, z dopiskiem na kopercie „sesja zdalna” (złożony najpóźniej na dzień przed terminem sesji).