Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości do zbycia 11.10.21 r.

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany za działki ewidencyjne położone w Brzesku o numerach 740/2, 737/3, 735/5

 

1.Numery działek ewidencyjnych734/6, 734/11.
2.Powierzchnia działek734/6 - powierzchnia 0,0196 ha, 734/11 - powierzchnia 0,0249 ha.
3.Numer księgi wieczystejTR1B/00056623/9.
4.PołożenieObręb ewidencyjny Brzesko.
5.Opis nieruchomościPrzedmiotowe działki będące własnością Gminy Brzesko zlokalizowane są w Brzesku w rejonie ulicy Czarnowiejskiej
w niedalekiej odległości od jej skrzyżowania z ulicą Wiejską. Stanowią wąskie niezabudowane pasy gruntu o szerokości ok. 4 m. Teren działek lekko nachylony w kierunku północnym. Dojazd do działek zapewniony jest od ulicy Czarnowiejskiej. Grunty sklasyfikowane jako RIVb, RV. Wzdłuż całej długości obu działek przebiega sieć gazowa a przez północny skraj działki 734/6 przebiega sieć wodociągowa oraz sieć energetyczna.
6.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegoDziałki ewidencyjne numer 734/6, 734/11 położone w Brzesku nie są  objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej nr XL/286/98 dnia 15.06.1998 r. z późn. zm., wyżej wymienione działki znajdują się w strefie wielkoprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiego i podmiejskiego.
7.Forma zbyciaZbycie w drodze zamiany za działki ewidencyjne położone w Brzesku o numerach 740/2, 737/3, 735/5.
8.Cena nieruchomości  86 957,00 zł netto (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 0/100). Do ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Obecna stawka podatku VAT wynosi 23% co daje kwotę brutto 106 957,11 zł (słownie: sto sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 11/100).
9.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionych wyżej działek na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego urzędu do dnia  23 listopada 2021 r. włącznie  (6 tygodni  od dnia wywieszenia wykazu).

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51 - pokój 119,  tel. 14 68 65 157.

 

Z upoważnienia Burmistrza

Z-ca BURMISTRZA

(-) Grzegorz Brach