Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

XXXIX Sesja Rady Miejskiej

Rada Miejska w Brzesku
XXXIX Sesja w dniu 29 września 2021 r. godz. 09:00
Radni – Sesja w trybie zdalnym


Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ) oraz § 3 ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 468 poz.3091 z póź. zm.), zwołuję XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Brzesku, na dzień;

29 września 2021 r. ( środa ) - godz. 9.00
posiedzenie w trybie zdalnym

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia sesji odbytej w dniu 30 sierpnia 2021 r.
 4. Wnioski i pytania do Posłów, Senatorów, Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego, Starosty Brzeskiego, Komendanta Powiatowego Policji, Powiatowej Straży Pożarnej, Burmistrza Brzeska oraz zaproszonych gości.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji.
 7. Informacja z wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2021 r. - analiza informacji i wydanie opinii.
 8. Zapoznanie się z wydatkami na dożywianie dzieci za pierwsze półrocze 2021 r. oraz potrzebami w tym zakresie.
 9. Sprawozdania z działalności spółek, w których udziały posiada Gmina Brzesko: MPK, BZK, MZGM, MPEC, RPWIK.
 10. Zapoznanie się z informacją  z przynależności do związków stowarzyszeń, w których zasiadają przedstawiciele Gminy Brzesko.
 11. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych i doraźnych.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2021;
 • zmiany uchwały Nr XXX/235/2020 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
  28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Brzesko terenów we wsi Jasień przy ul.Sądeckiej;
 • nadania nazwy ulicy „Weroniki Pałach” w Mokrzyskach;
 • nadania nazwy ulicy „ Słowikowa” w Jasieniu;
 • przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Brzesko na lata 2021-2026;
 • rozpatrzenia skargi Pani T.P. na organ wykonawczy Gminy.

13. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie udzielonych odpowiedzi na interpelacje i zapytania za okres od ostatniej sesji.

14. Interpelacje radnych.

15. Zapytania radnych.

16. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i odpowiedzi na nie.

17. Wolne wnioski i zapytania.

18. Zamknięcie obrad Sesji.       

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku         

(-)mgr Maria Kądziołka

      

XXXIX SESJA RADY Miejskiej w Brzesku odbędzie się dnia 29 września 2021 r. (środa)  o godz. 9:00 w trybie zdalnego obradowania organu kolegialnego jednostki samorządu terytorialnego.

 

Osoba, która chciałaby wziąć  udział w sesji może zgłosić do Biura Rady Miejskiej w Brzesku chęć udziału w obradach.

 

Ponadto chętni do udziału w sesji  mają możliwość wzięcia udziału w sesji poprzez, złożenie pisemnego wniosku lub zapytania. Osoba, która chciałby przedstawić swój wniosek bądź zapytanie proszona jest do jego wcześniejszego złożenia w formie pisemnej.

 

Wniosek lub zapytanie winno być, opatrzone czytelnym podpisem wnioskodawcy oraz adresowany/e do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku na adres mailowy: biuro@rada.brzesko.pl lub korespondencją tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Brzesku, Biuro Rady Miejskiej  ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, z dopiskiem na kopercie „sesja zdalna” (złożony najpóźniej na dzień przed terminem sesji).