Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

ZARZĄDZENIE - powołanie członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej

ZARZADZENIE NR 256/2021

Burmistrza Brzeska

z dnia 14 września 2021 r.

w sprawie powołania członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy tej Komisji

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2  pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.) w związku z zapisem § 21 uchwały Nr XXXII/251/2021 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Brzesko oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowa najmu powinna być zawierana w pierwszej kolejności (Dz.Urz.Woj.Małop. z 2021 r. poz. 1266)

 

Burmistrz Brzeska zarządza, co następuje:

 

§ 1

 1. Powołuję Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie:
  • Bogusława Czyżycka – Paryło
  • Zdzisław Grodny
  • Maria Kądziołka
  • Mieczysława Klimek
  • Jadwiga Kramer
  • Józef Kubas
  • Maria Kucia
  • Monika Olchawa
  • Wit Zydroń

do prowadzenia kontroli społecznej trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i najem socjalny lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Brzesko.

 1. Komisja działa w oparciu o Regulamin Pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej określony
  w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
 2. Upoważniam członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do podejmowanych czynności o których mowa w § 2 Regulaminu Pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Dyrektora Wydziału Geodezji i Zarzadzania Mieniem.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Brzeska

(-) mgr Tomasz Latocha

REGULAMIN, oświadczenie