Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

Rada Miejska w Brzesku
XXXVIII Sesja w dniu 30 sierpnia 2021 r. godz. 09:00
Radni – Sesja w trybie zdalnym

 

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ) oraz § 3 ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 468 poz.3091 z póź. zm.), zwołuję XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Brzesku, na dzień;

30 sierpnia 2021 r. ( poniedziałek ) - godz. 9.00
posiedzenie w trybie zdalnym

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołów z posiedzenia sesji odbytych
  w dniach: 26 maja 2021 r., 23 czerwca 2021 r., 22 lipca 2021r.
 4. Wnioski i pytania do Posłów, Senatorów, Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego, Starosty Brzeskiego, Komendanta Powiatowego Policji, Powiatowej Straży Pożarnej, Burmistrza Brzeska oraz zaproszonych gości.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres
  od 23 czerwca 2021 r.
 7.  Informacja na temat stanu przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2021/2022.
 8. Informacja o stanie dróg na terenie Gminy Brzesko.
 9. Informacja dotycząca ściągalność podatków i opłat lokalnych oraz stan zadłużenia Gminy
 10. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych i doraźnych.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2021;
 • zmiany uchwały Nr XXX/235/2020 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
 • zmiany przebiegu dróg gminnych;
 • uchylenia uchwały Nr XIV/114/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości dofinansowania posiłków uczniom uczęszczającym do Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Szczepanowskiego BM w Sterkowcu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu;
 • uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzesko.;
 • określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Brzesko w roku szkolnym 2021/2022;
 • powierzenia Burmistrzowi Brzeska uprawnienia do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej;
 • przyjęcia Strategii Rozwiazywania problemów Społecznych w Gminie Brzesko na lata 2021 – 2026;
 • udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
 • przystąpienia do sporządzenia IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko;
 • przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi Pani T.P. na organ wykonawczy Gminy.

12. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie udzielonych odpowiedzi na interpelacje i zapytania za okres od ostatniej sesji.

13. Interpelacje radnych.

14. Zapytania radnych.

15. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i odpowiedzi na nie.

16.Wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie obrad Sesji.       

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku         

(-)mgr Maria Kądziołka       

                       

XXXVIII SESJA RADY Miejskiej w Brzesku odbędzie się dnia 30 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)  o godz. 9:00 w trybie zdalnego obradowania organu kolegialnego jednostki samorządu terytorialnego.

 

Osoba , która chciałaby wziąć  udział w sesji może zgłosić do Biura Rady Miejskiej w Brzesku chęć udziału w obradach.

Ponadto chętni do udziału w sesji  mają możliwość wzięcia udziału w sesji poprzez, złożenie pisemnego wniosku lub zapytania. Mieszkaniec, który chciałby przedstawić swój wniosek bądź zapytanie proszony jest do jego wcześniejszego złożenia w formie pisemnej.

Wniosek lub zapytanie winno być, opatrzone czytelnym podpisem wnioskodawcy oraz adresowany/e do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku na adres mailowy: biuro@rada.brzesko.pl (pocztę elektroniczną można przesyłać do zakończenia sesji); lub korespondencją tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Brzesku, Biuro Rady Miejskiej  ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, z dopiskiem na kopercie „sesja zdalna” (złożony najpóźniej na dzień przed terminem sesji).