Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz dotyczący lokalu użytkowego własności Gminy Brzesko 19.08021r.

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący lokalu użytkowego własności Gminy Brzesko przeznaczonego do wynajmu

 

Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i  Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku w pokoju nr 119
I piętro, w godzinach od 730  do 1530, pod numerem  telefonu: 14-68-65-157.

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

Nr księgi wieczystej

Þ    1733/2

Þ    TR1B/00069115/9

2.

Powierzchnia lokalu użytkowego

 

Þ     

Þ    95,40 m2

3

Położenie

Þ    Brzesko, ul. Rynek nr 16 –położony na I piętrze budynku wielolokalowego

 

4.

Opis lokalu

 

Lokal składa się z trzech pomieszczeń z zapleczem sanitarnym

Wyposażenie lokalu:

1.Przyłącz wodno-kanalizacyjny

Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków nalicza Zarządca budynku–MZGM Brzesko Sp. z o.o. w formie miesięcznej zaliczki określonej w umowie najmu. Rozliczenie tej opłaty następuje w połowie i na końcu danego roku.

W lokalu znajduje się podlicznik pomiarowy poboru wody.

 

2.Instalacja elektryczna .

Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną.

Najemca zwraca się o zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej do Rejonu Energetycznego w Bochni.

 

3.Instalacja gazowa.

Lokal jest wyposażony w instalację gazową.

Najemca zwraca się o zawarcie umowy na dostawę gazu
do Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Bochni.

 

4.Ogrzewanie lokalu –instalacja gazowa, grzejniki i kocioł grzewczy gazowy, dwufunkcyjny.

 

5.

Przeznaczenie lokalu

 

Þ    prowadzenie działalności usługowo- biurowej,

6.

Forma wynajmu

 

Þ  tryb bezprzetargowy

 

7.

Stawka wywoławcza czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ     52,42 zł za 1,0 m2 netto, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy.

Þ     

8

Termin wnoszenia opłat

Þ  Czynsz do  20 dnia każdego miesiąca z góry, .

Þ    Opłaty za zużycie wody i odbiór ścieków płatne są
w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury

Þ     

9

Zasady aktualizacji opłat

 Czynsz za najem lokalu podlega waloryzacji w każdym kolejnym roku w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami   (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1990 z późn. zm.).

W przypadku, gdy średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni będzie stanowił wartość równą zero lub ujemną, czynsz pozostanie
w wysokości obowiązującej w roku poprzednim.

            Pierwsza waloryzacja będzie dokonywana w roku następującym po roku w którym zawarto umowę najmu.

            Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

10

Czas trwania najmu

3 lata

 

                                  

Najemca lokalu użytkowego będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości w wysokości i w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej w Brzesku.

W przypadku wzrostu cen za świadczenia dodatkowe tj. dostawę wody i odbiór ścieków, Wynajmujący ma prawo zmiany stawek oraz wysokości opłat miesięcznych wyliczonych wg obowiązujących cen. Zmiana ww. stawek i zmiana opłat miesięcznych nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy.

Zarządcą lokalu o którym mowa w niniejszym załączniku jest Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku, ul. Okocimska 5, numer telefonu 14-66-33-200.