Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do przekazania w formie aportu

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko

przeznaczonych do przekazania w formie aportu

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990  z późn. zm.), Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz zabudowanych nieruchomości, przeznaczonych do przekazania w formie aportu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku.

 

Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia działek i numery ksiąg wieczystych, w których ujawnione są przedmiotowe działki:

- 1274/8 o pow. 0,0187 ha, obr. Brzesko, gm. Brzesko, obj. księgą wieczystą
nr TR1B 00023139/9,

- 1415/6 o pow. 0,0580 ha, obr. Brzesko, gm. Brzesko, obj. księgą wieczystą
nr TR1B/00053679/5,

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość obejmująca działkę nr 1274/8, obr. Brzesko położona jest w centralnej części Brzeska, przy ul. Legionów Piłsudskiego. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka ta stanowi użytek gruntowy: inne tereny zabudowane Bi. W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, handlowo-usługowa oraz placówki oświatowe. Przedmiotowa działka jest zabudowana, częściowo ogrodzona. Grunt o kształcie nieregularnym. Na nieruchomości posadowiony jest jednokondygnacyjny budynek o charakterze przemysłowym z instalacjami do przesyłu ciepłej wody bieżącej oraz ogrzewania.

 

Nieruchomość obejmująca działkę nr 1415/6, obr. Brzesko położona jest w centralnej części Brzeska, przy ul. Ogrodowej. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka ta stanowi użytek gruntowy: tereny mieszkaniowe B. W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz handlowo-usługowa. Przedmiotowa działka jest zabudowana, częściowo ogrodzona i zagospodarowana. Budynek z trzema kondygnacjami,  położony na przedmiotowej działce pełni funkcję kotłowni gazowej wraz z instalacjami. Posiada charakter przemysłowy. Kondygnacja leżąca poniżej poziomu gruntu posiada osobne wejście od strony zachodniej i mieści głównie urządzenia do przesyłu mediów (wody).
W budynku znajdują się m.in. pomieszczenia z instalacjami oraz pomieszczenia sanitarne. Przed wschodnim wejściem do budynku znajduje się zadaszona wiata oraz wybetonowany plac parkingowy. Wschodnia część terenu działki jest ogrodzona płotem betonowym wraz
z metalową bramą wjazdową.

 

Nie ma prawnych przeszkód do rozporządzania nieruchomościami obejmującymi przedmiotowe działki oraz nieruchomości te nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

Działki nr nr: 1274/8, 1415/6, obr. Brzesko nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej nr XL/286/98 dnia 15.06.1998 r. z późn. zm. wymienione działki znajdują się w strefie wielkoprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiego i podmiejskiego.

Wymienione działki są zabudowane budynkami kotłowni gazowych-wymiennikowni, mają charakter przemysłowy.

 

Forma zbycia:

Zbycie w formie przekazania aportem na rzecz MPEC Sp. z o.o. w Brzesku.

 

Cena nieruchomości:

Cena zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1274/8, obr. Brzesko wynosi 66 205,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięć złotych 00/100 netto)

Cena zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1415/6, obr. Brzesko wynosi 225 637,00 zł netto (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych 00/100 netto).

 

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości oznaczonych jako działki nr nr: 1274/8, 1415/6, obr. Brzesko powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu do dnia 28-09-2021 r. włącznie, tj. 6 tygodni  od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 - pokój 117,  tel. (14) 68-65-170.