Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Ogłoszenie o przetargu - nieruchomości przy ul. Błękitnej.

Ogłoszenie o przetargu - nieruchomości przy ul. Błękitnej.

Burmistrz Brzeska ogłasza

pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż położonych w obrębie Brzesko, stanowiących własność Gminy Brzesko, niezabudowanych nieruchomości składających się z działek nr nr: 848/22, 849/6, 1250/23, 1250/13, 1250/25, 1250/14, 1250/11, 1250/29, obj. księgą wieczystą nr TR1B/00041772/0, 852/17, obr. Brzesko, obj. księgą wieczystą nr TR1B/00043981/2, 853/14, obr. Brzesko, obj. księgą wieczystą nr TR1B/00056456/7, 854/18, obr. Brzesko, obj. księgą wieczystą nr TR1B/00055443/6, 852/15, obr. Brzesko, obj. księgą wieczystą nr TR1B/00061888/2, 1250/30, obr. Brzesko, obj. księgą wieczystą nr TR1B/00068304/4 o łącznej powierzchni 1,0708 ha, położonych w Brzesku, przy ul. Błękitnej.

 

Przedmiotowe nieruchomości położone są w obrębie Brzesko, gmina Brzesko, powiat brzeski, województwo małopolskie. Znajdują się w centralnej części miasta Brzeska, pomiędzy ulicą Słoneczną a ulicą Błękitną. Wymienione działki sąsiadują ze sobą tworząc grunt w kształcie wielokąta o łącznej powierzchni 1,0708 ha. Wymienione nieruchomości stanowią teren niezabudowany, nieogrodzony i niezagospodarowany. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków wymienione działki stanowią użytek gruntowy: grunty orne (RIVb), za wyjątkiem działki nr 854/18, obr. Brzesko, która stanowi użytek gruntowy: grunty orne (RV). W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa jednorodzinna oraz wielorodzinna. Teren płaski. Na terenie działek rośnie kilkanaście sztuk drzew (dąb, topola, orzech włoski). Kompleks nieruchomości posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Przez nieruchomości obejmujące przedmiotowe działki przebiegają sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. W pobliżu znajduje się także sieć elektroenergetyczna, teleinformatyczna i gazowa. Przy zawieraniu umowy zbycia przedmiotowych nieruchomości ustanowiona zostanie na nieruchomościach obejmujących działki nr nr: 1250/25, 1250/14, 1250/11, 1250/29, 1250/30, obr. Brzesko nieodpłatna, nieograniczona czasowo służebność przesyłu, na rzecz Gminy Brzesko, której przedmiotem będzie sieć kanalizacji deszczowej znajdująca się na przedmiotowych nieruchomościach, zgodnie ze sporządzoną mapą do celów prawnych, wpisaną do ewidencji materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Brzesku dnia 15.04.2021 r. Pas służebności będzie obejmował teren wzdłuż kanalizacji deszczowej po 1,5 m w obie strony od osi sieci.

 

Działki nr nr: 848/22, 849/6, 1250/23, 1250/13, 1250/25, 1250/14, 1250/11, 1250/29, 852/17, 853/14, 854/18, 852/15, 1250/30, obr. Brzesko nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym przez Radę Miejską Uchwałą nr XL/286/98 z dnia 15.06.1998 r. z późn. zm. znajdują się w strefie wielkoprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiego i podmiejskiego.

Teren wymienionych działek objęty jest decyzją nr IK.6730.91.2020.ŻG z dnia 29.07.2020 r. o warunkach zabudowy, w której dopuszczono możliwość budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z możliwością lokalizacji usług w parterze. Wydana jest dla tego terenu także decyzja nr ITK.III.6733.6.2012.EP z dnia 25.04.2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotycząca budowy zespołu budynków mieszkalnych-wielorodzinnych. Ponadto została wydana decyzja o warunkach zabudowy  nr ITK.III.7331/47/07 z dnia 31.03.2007 r., dotycząca budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Brzesku na działkach nr 1250/14, 1250/15, obr. Brzesko oraz decyzja o warunkach zabudowy ITK.III.7331/48/07 z dnia 29.03.2007 r., dotycząca budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Brzesku na działkach nr nr: 1250/20, 1250/11, 1250/12, 848/20, 849/4. Nieruchomości nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r., poz. 1275).

  1. Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma prawnych przeszkód do rozporządzania nimi. Nie stanowią też przedmiotu zobowiązań. W działach III ksiąg wieczystych nr nr: TR1B/00041772/0, TR1B/00043981/2 ujawnione są wpisy niezwiązane z działkami przeznaczonymi do zbycia w niniejszym przetargu. Działy IV wszystkich wymienionych ksiąg wieczystych są wolne od wpisów.
  2. Granice zbywanych nieruchomości przyjmuje się według ewidencji gruntów i nie będą one wznawiane geodezyjnie. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanych nieruchomości, w tym także za nieujawnione w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Brzesku. Dla nieruchomości nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.
  3. Nieruchomości zostały przeznaczone do zbycia zarządzeniem Burmistrza Brzeska nr 163/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1
    i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 23 lipca 2021 r.
  4. Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania.

Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.

Kwestię usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości regulują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098).

Kopia mapy zasadniczej jest do nabycia w Starostwie Powiatowym w Brzesku, Głowackiego 51, 32-800 Brzesko.

Cena wywoławcza 2 700 000,00 zł netto. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

Wadium wniesione w pieniądzu wynosi 270 000,00 zł.

W przetargu mogą brać udział oferenci którzy wpłacą wymagane wadium w takim terminie, aby w dniu 18 października 2021 r., cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Brzesku; nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 prowadzonym przez Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa (za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek) oraz podpiszą oświadczenie stanowiące załącznik do regulaminu przetargu, że zapoznali się z warunkami przetargu i znane są im uwarunkowania fizyczne i prawne związane z tą nieruchomością.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2021 r. o godzinie 10:00 , w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ulicy Głowackiego 51, powiat Brzesko, woj. małopolskie - Sala Obrad.

Osoby reprezentujące w przetargu inne osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 331 kodeksu cywilnego) powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzesku przy ulicy Głowackiego nr 51. Ponadto treść tego ogłoszenia, regulamin przetargu i oświadczenie są dostępne na stronie internetowej pod adresem brzesko.pl
w zakładce: Ogłoszenia Nieruchomości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko w zakładce: Ogłoszenia różne.

Burmistrz Brzeska może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów z podaniem przyczyny jego odwołania.

 

Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w godzinach pracy Urzędu (7:30 – 15:30) w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51,  tel. (14) 68-65-170  (pokój 117).

 REGULAMINoświadczenie

pogladowa-mapa-lokalizacji.jpg