Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Przetarg ustny na sprzedaż działki przy ul. Jasnej w Brzesku

Burmistrz Brzeska ogłasza pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 403/5 o powierzchni 0,0088 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Brzesko, objętej księgą wieczystą Nr TR1B/00034300/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku, własności Gminy Brzesko.

 

 1. Przedmiotowa nieruchomość jest działką gruntową niezabudowaną, położoną przy ul. Jasnej na terenie miasta Brzesko w powiecie brzeskim, województwie małopolskim. Nieruchomość gruntowa położona jest na granicy strefy centralnej oraz pośredniej miasta. W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i szeregowa oraz obiekty użyteczności publicznej. Według ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jest jako użytek gruntowy RV (grunty orne klasy V). Działka numer 403/5 powstała z podziału działki ewidencyjnej numer 403/3. W pobliżu działki znajdują się następujące elementy infrastruktury technicznej: sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, teletechniczna.
 2. Działka ewidencyjna numer 403/5 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 15.06.1998 r. nr XL/286/98 z późń. zm., przedmiotowa działka znajduję się w strefie wielkoprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiego i podmiejskiego. Dla działki nie ustalono warunków zabudowy. Nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
 3. Działka jest w kształcie prostokąta, niezagospodarowana, nieogrodzona. Teren płaski, bez spadku, porośnięty roślinnością segetalną.
 4. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Nie stanowi też przedmiotu zobowiązań.
 5. Granice zbywanej działki ewidencyjnej numer 403/5 położonej w Brzesku przyjmuje się według ewidencji gruntów i nie będą one wznawiane geodezyjnie przez sprzedającego.
 6. Nieruchomość została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem Nr 99/2021 Burmistrza Brzeska z dnia 21 kwietnia 2021 r. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 04.06.2021 r. – wniosków nie złożono.
 7. Forma zbycia: sprzedaż prawa własności w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego.
 8. Cena wywoławcza na powyższą nieruchomość wynosi 16.000,00  złotych netto
 9. Sprzedaż nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.685
  z późn. zm.).
 10. Wysokość wadium wniesionego w pieniądzu wynosi 2.000,00  złotych
 11. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny dokonać wpłaty wadium w takim terminie, aby w dniu 13 sierpnia 2021 r., cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51 nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 prowadzonym przez Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa. Przy wpłacie wadium koniecznie należy podać numer działki 403/5, której przetarg dotyczy. Brak tej informacji będzie skutkować niedopuszczeniem oferenta do przetargu.
 12. Przetarg odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2021 roku o 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego
 13. w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, powiat brzeski, województwo małopolskie - Sala obrad.
 14. Osoby reprezentujące w przetargu inne osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 331 kodeksu cywilnego) winny posiadać stosowne pełnomocnictwa.
 15. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy wpłacą wymagane wadium w sposób opisany w punkcie 10 niniejszego ogłoszenia oraz podpiszą oświadczenie, które stanowi załącznik
  do regulaminu przetargu, że zapoznali się z warunkami przetargu i znane im są uwarunkowania fizyczne i prawne związane z nieruchomością.
 16. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu, zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 17. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 18. Niniejsze ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzesku przy ulicy Głowackiego 51. Ponadto treść tego ogłoszenia, regulaminu przetargu i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej pod adresem brzesko.pl, zakładka: Ogłoszenia nieruchomości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko, zakładka: ogłoszenia różne.
 19. Burmistrz Brzeska może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów z podaniem przyczyny jego odwołania.

 

Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiściew Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 5, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530  pokój 116 lub telefonicznie pod numerem (14) 68 65 127.

REGULAMIN, ZAŁĄCZNIK