Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Pisemny konkurs ofert przy ul. Ogrodowej nr 6

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na najem lokalu użytkowego znajdującego się w Brzesku:

  • na parterze budynku przy ul. Ogrodowej nr 6- o powierzchni: 64,50 m2, przeznaczonego na cele działalności usługowo-handlowej, na warunkach określonych w zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 61/2021 z dnia 11 marca 2021 r.

 

Powyższy lokal przeznaczono do wynajmu na czas nieoznaczony.

 

Oferty należy składać do dnia 23 lipca 2021r.  (piątek) w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51,do godz.945.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z napisem:

- „Najem lokalu położonego przy ul. Ogrodowej nr 6 w Brzesku”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lipca 2021r. o godz. 1000, w sali obrad, w budynku przy ul. Głowackiego 51, w Brzesku.

1.Oferty mogą składać osoby fizyczne i prawne lub organizacje nie posiadające osobowości prawnej.

2.Oferta musi zawierać:

  • imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,
  • stawkę czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu netto,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu ( regulaminem konkursu oraz projektem umowy najmu) oraz że przedmiot najmu jest znany oferentowi.

Z dokumentami tymi można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Brzesku, ul. Głowackiego 51, w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 730 do 1530 albo na stronie internetowej: www.brzesko.pl -pod hasłem: WAŻNE OGŁOSZENIA-OGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI.

Treść oświadczenia, regulamin konkursu i projekt umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3.Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej - lokalu położonego przy ul. Ogrodowej nr 6 wynosi: 15,00 złotych netto.  

Do stawki czynszu netto ustalonej w drodze konkursu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

  1. Po dokonaniu wyboru oferty ( najwyższej stawki czynszu) umowa najmu zostanie spisana na czas nieoznaczony.
  2. W przypadku złożenia równorzędnych ofert wybór najemcy zostanie dokonany na podstawie licytacji (ustnej) z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.

Oferenci uprawnieni do udziału w licytacji zostaną powiadomieni o jej terminie.

  1. Termin płatności czynszu ustala się na 20-ty dzień każdego miesiąca z góry w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do 7 –miu dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

4.Czynsz za najem lokalu podlega waloryzacji w każdym kolejnym roku, w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1990 z późn.zm.).

  1. Uczestnik, który wygra konkurs jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia konkursu, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki ustalonej w konkursie ofert lub w wyniku rozstrzygnięcia ustnej licytacji po konkursie ofert.

5.Należność wpłaconą przez uczestnika, który wygrał konkurs zalicza się na poczet czynszu najmu.

  1. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowę na dostawę energii elektrycznej, natomiast opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków oraz centralne ogrzewanie (z MPEC Brzesko) będą naliczane przez zarządcę budynku tj. MZGM Brzesko ( Stosownie do wyposażenia lokalu opisanego w załączniku nr 1 w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska nr 61/2021 z dnia 11.03.2021r.).

Zastrzega się prawo odwołania konkursu.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem, pokój 119,  tel. 14-68-65-157.

Regulamin konkursuprojekt umowyoświadczenie