Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 11.06.21

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości

 stanowiących własność Gminy Brzesko

przeznaczonych do zbycia.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990  z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

 

Oznaczenie działek ewidencyjnych, powierzchnia działek i numery ksiąg wieczystych,
w których ujawnione są przedmiotowe działki:

-   848/22 o pow. 0,0215 ha, 849/6 o pow. 0,0127 ha, 1250/23 o pow. 0,0133 ha, 1250/13 o pow. 0,0028 ha, 1250/25 o pow. 0,0192 ha, 1250/14 o pow. 0,2072 ha, 1250/11 o pow. 0,2927 ha, 1250/29 o pow. 0,2241 ha, obr. Brzesko, gm. Brzesko, obj. księgą wieczystą
nr TR1B 00041772/0,

- 852/17 o pow. 0,0089 ha, obr. Brzesko, gm. Brzesko, obj. księgą wieczystą
nr TR1B/00043981/2,

- 853/14 o pow. 0,0043 ha, obr. Brzesko, gm. Brzesko, obj. księgą wieczystą
nr TR1B/00056456/7,

- 854/18 o pow. 0,0021 ha, obr. Brzesko, gm. Brzesko, obj. księgą wieczystą
nr TR1B/00055443/6,

- 852/15 o pow. 0,0773 ha, obr. Brzesko, gm. Brzesko, obj. księgą wieczystą
nr TR1B/00061888/2,

- 1250/30 o pow. 0,1847 ha, obr. Brzesko, gm. Brzesko, obj. księgą wieczystą
nr TR1B/00068304/4,

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomości położone są w centrum miasta Brzeska, pomiędzy ulicą Słoneczną a ulicą Błękitną. Wymienione działki sąsiadują ze sobą tworząc grunt w kształcie wielokąta o łącznej powierzchni 1,0708 ha. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków wymienione działki stanowią użytek gruntowy: grunty orne (RIVb), za wyjątkiem działki nr 854/18, obr. Brzesko, która stanowi użytek gruntowy: grunt orny (RV). W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa jednorodzinna oraz wielorodzinna. Teren płaski. Na terenie działek rośnie kilkanaście sztuk drzew (dąb, topola, orzech włoski). Kompleks nieruchomości posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Przez nieruchomości obejmujące przedmiotowe działki przebiegają sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. W pobliżu znajduje się także sieć elektroenergetyczna, teleinformatyczna i gazowa. Przy zawieraniu umowy zbycia przedmiotowych nieruchomości ustanowiona zostanie na nieruchomościach obejmujących działki nr nr: 1250/25, 1250/14, 1250/11, 1250/29, 1250/30, obr. Brzesko nieodpłatna, nieograniczona czasowo służebność przesyłu, na rzecz Gminy Brzesko, której przedmiotem będzie sieć kanalizacji deszczowej znajdująca się na przedmiotowych nieruchomościach, zgodnie ze sporządzoną mapą do celów prawnych, wpisaną do ewidencji materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Brzesku dnia 15.04.2021 r. Pas służebności będzie obejmował teren wzdłuż kanalizacji deszczowej po 1,5 m w obie strony od osi sieci.

Nie ma prawnych przeszkód do rozporządzania nieruchomościami obejmującymi przedmiotowe działki oraz nieruchomości te nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

Działki nr nr: 848/22, 849/6, 1250/23, 1250/13, 1250/25, 1250/14, 1250/11, 1250/29, 852/17, 853/14, 854/18, 852/15, 1250/30, obr. Brzesko nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej nr XL/286/98 dnia 15.06.1998 r. z późn. zm. wymienione działki znajdują się w strefie wielkoprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiego i podmiejskiego.

Teren wymienionych działek objęty jest decyzją nr IK.6730.91.2020.ŻG z dnia 29.07.2020 r. o warunkach zabudowy, w której dopuszczono możliwość budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z możliwością lokalizacji usług w parterze. Wydana jest dla tego terenu także decyzja nr ITK.III.6733.6.2012.EP  z dnia 25.04.2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotycząca budowy zespołu budynków mieszkalnych-wielorodzinnych. Ponadto została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr ITK.III.7331/47/07 z dnia 31.03.2007 r. dotycząca budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Brzesku na działkach nr 1250/14, 1250/15 oraz decyzja o warunkach zabudowy nr ITK.III.7331/48/07 z dnia 29.03.2007 r. dotycząca budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Brzesku na działkach nr 1250/20, 1250/11, 1250/12, 848/20, 849/4.

Wymienione działki są niezabudowane i niezagospodarowane.

 

Forma zbycia:

Zbycie w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego.

 

Cena nieruchomości:

2 700 000,00 zł netto (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych 00/100 netto).

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości oznaczonych jako działki nr nr: 848/22, 849/6, 1250/23, 1250/13, 1250/25, 1250/14, 1250/11, 1250/29, 852/17, 853/14, 854/18, 852/15, 1250/30, obr. Brzesko na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu do dnia ………….23.07.2021 r. …………..  włącznie.

(6 tygodni  od dnia wywieszenia wykazu)

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 - pokój 117,  tel. (14) 68-65-170.