Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Przetarg na najem lokalu przy Ogrodowej 6 w Brzesku

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na najem lokalu użytkowego położonego w Brzesku:

  • - przy ul. Ogrodowej nr 6 o powierzchni: 64,50 m2 na cele działalności usługowo-handlowej, na warunkach określonych w zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 61/2021 z dnia 11 marca 2021r.

 

Powyższy lokal przeznaczono do najmu na czas nieoznaczony.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021r. (piątek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51,o godz. 1000  w sali obrad.

  1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, organizacje nie posiadające osobowości prawnej które wpłacą wadium w terminie i w sposób podany w niniejszym ogłoszeniu.
  2. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1,0 m2powierzchni użytkowej lokalu wynosi:
  • lokal przy ul. Ogrodowa 6 - 18,23 złotych netto/m2,

 

Do wylicytowanej stawki czynszu netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

 

3. Termin płatności czynszu ustala się na 20-ty dzień każdego miesiąca z góry
w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do dnia 2 lipca 2021r.

4. Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji począwszy od 2022 roku, w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.).

5. Wadium należy wpłacić w wysokości: 3.527,50 złotych (trzy tysiące pięćset dwadzieścia siedem złotych 50/100).

 

6. Wadium należy wpłacać na konto nr:18 8591 0007 0100 0902 1786 0006, najpóźniej do dnia 22 czerwca 2021r. (wpłaty należy dokonać w taki sposób, aby w dniu 22 czerwca 2021r. wymagana kwota znajdowała się na wskazanym rachunku bankowym).

7. Uczestnicy są zobowiązani do złożenia przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu ( regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu).
Treść oświadczenia, regulamin przetargu i projekt umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Z dokumentami tymi można zapoznać się na stronie internetowej www.brzesko.pl pod hasłem: WAŻNE OGŁOSZENIA-OGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI.

 

8. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminie do trzech dni licząc od dnia zakończenia przetargu czekiem lub na konto, którego numer należy podać przed przetargiem, w pokoju nr 119.

a/ Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu
w terminie do 7 -miu dni,
od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po uprzednimuregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki wylicytowanej w przetargu.

b/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

9.W razie uchylenia się uczestnika od uiszczenia należności określonej w pkt.8a niniejszego ogłoszenia albo od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi.

  1. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowy o dostawę energii elektrycznej stosownie do wyposażenia lokalu opisanego w załączniku nr 1 w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska nr 61/2021 z dnia 11.03.2021r.).

11.Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków oraz centralne ogrzewanie z ciepłowni będą uiszczane w formie zaliczek miesięcznych pobieranych na podstawie faktur wystawionych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem, pod numerem telefonu: 14-68-65-157.

Regulamin przetarguprojemt umowyoświadczenie oferenta