Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Nieograniczony pisemny konkurs ofert na najem lokali przy placu targowym

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na najem lokali użytkowych:

-  nr 20 w pawilonie handlowym C, o powierzchni – 14,7 m2,

- nr 22 w pawilonie handlowym C, o powierzchni – 14,4 m2,

- nr 34 w pawilonie handlowym D, o powierzchni – 14,7 m2,

 

zlokalizowanych na placu targowym przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku.

Powyższe lokale przeznaczono do wynajmu na czas nieoznaczony w celu prowadzenia działalności handlowej.

Oferty należy składać do dnia 24 czerwca 2021r.  (czwartek) do godz. 915,w PUNKCIE INFORMACYJNYM  Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z napisem:

  • „Najem lokalu nr …..(np. 20C) na placu targowym w Brzesku”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2021r. o godz. 930, w sali obrad w Urzędzie Miejskim w Brzesku, przy ul. Głowackiego nr 51.

1.Oferty mogą składać osoby fizyczne i prawne lub organizacje nie posiadające osobowości prawnej.

2.Oferta musi zawierać:

  • imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,
  • stawkę czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu brutto (łącznie z podatkiem VAT),
  • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu ( regulaminem konkursu oraz projektem umowy najmu) oraz że przedmiot najmu jest znany oferentowi.
  • Treść oświadczenia, regulamin konkursu i projekt umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  • Z dokumentami tymi można zapoznać się na stronie internetowej brzesko.pl pod hasłem: WAŻNE OGŁOSZENIA-OGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI.

3.Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi :32,00 złotych brutto (łącznie z podatkiem VAT, którego wysokość określa obowiązująca ustawa).

  1. Po dokonaniu wyboru oferty ( najwyższej stawki czynszu) umowa najmu zostanie spisana na czas nieoznaczony.
  2. W przypadku złożenia równorzędnych ofert wybór najemcy zostanie dokonany na podstawie licytacji (ustnej) z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.

Oferenci uprawnieni do udziału w licytacji zostaną powiadomieni
o jej terminie.

4. Termin płatności czynszu ustala się na 10-ty dzień każdego miesiąca z góry w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do 7 –miu dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

5. Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1990 z późn.zm.).

6. Uczestnik, który wygra konkurs jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia konkursu, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki ustalonej w konkursie ofert lub w wyniku rozstrzygnięcia ustnej licytacji po konkursie ofert.

7.Należność wpłaconą przez uczestnika, który wygrał konkurs zalicza się na poczet czynszu najmu.

8.Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowę o dostawę energii elektrycznej ( Licznik poboru energii elektrycznej Najemca montuje na własny koszt).

Zastrzega się prawo odwołania konkursu.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem, pod numerem  telefonu: 14-68-65-157.

Regulamin konkursuprojekt umowyoświadczenie oferenta