Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Konkurs ofert na najem lokali użytkowych na placu targowym przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na najem lokali użytkowych:

-    nr 3 w pawilonie handlowym A, o powierzchni – 14,7 m2,

-  nr 20 w pawilonie handlowym C, o powierzchni – 14,7 m2,

- nr 22 w pawilonie handlowym C, o powierzchni – 14,4 m2,

- nr 34 w pawilonie handlowym D, o powierzchni – 14,7 m2,

 

zlokalizowanych na placu targowym przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku.

Powyższe lokale przeznaczono do wynajmu na czas nieoznaczony w celu prowadzenia działalności handlowej.

Oferty należy składać do dnia 27 maja 2021r.  (czwartek) do godz. 915,w PUNKCIE INFORMACYJNYM  Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z napisem:

 • „Najem lokalu nr …..(np.3 A) na placu targowym w Brzesku”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 maja 2021r. o godz. 930, w sali obrad w Urzędzie Miejskim w Brzesku, przy ul. Głowackiego nr 51.

1.Oferty mogą składać osoby fizyczne i prawne lub organizacje nie posiadające osobowości prawnej.

2.Oferta musi zawierać:

 • imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,
 • stawkę czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu brutto (łącznie z podatkiem VAT),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu ( regulaminem konkursu oraz projektem umowy najmu) oraz że przedmiot najmu jest znany oferentowi.
 • Treść oświadczenia, regulamin konkursu i projekt umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 • Z dokumentami tymi można zapoznać się na stronie internetowej brzesko.pl
  pod hasłem: WAŻNE OGŁOSZENIA-OGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI.

3.Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi :32,00 złotych brutto (łącznie z podatkiem VAT, którego wysokość określa obowiązująca ustawa).

 1. Po dokonaniu wyboru oferty ( najwyższej stawki czynszu) umowa najmu zostanie spisana na czas nieoznaczony.
 2. W przypadku złożenia równorzędnych ofert wybór najemcy zostanie dokonany na podstawie licytacji (ustnej) z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.

Oferenci uprawnieni do udziału w licytacji zostaną powiadomieni o jej terminie.

 1. Termin płatności czynszu ustala się na 10-ty dzień każdego miesiąca z góry w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do 7 –miu dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 2. Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1990 z późn.zm.).
 3. Uczestnik, który wygra konkurs jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia konkursu, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki ustalonej w konkursie ofert lub w wyniku rozstrzygnięcia ustnej licytacji po konkursie ofert.

9.Należność wpłaconą przez uczestnika, który wygrał konkurs zalicza się na poczet czynszu najmu.

 1. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowę o dostawę energii elektrycznej ( Licznik poboru energii elektrycznej Najemca montuje na własny koszt).

Zastrzega się prawo odwołania konkursu.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem, pod numerem  telefonu: 14-68-65-157.

Regulaminprojekt umowyoświadczenie oferenta