Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości gruntowej własności Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia - 23.04.21

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego.

 

  1. Numer działki ewidencyjnej: 403/5
  2. Powierzchnia działki: 0,0088 ha
  3. Numer księgi wieczystej:             TR1B/00034300/9
  4. Położenie: Obręb ewidencyjny: Brzesko
  5. Opis nieruchomości:

       Działka gruntowa niezabudowana położona przy ul. Jasnej na terenie miasta Brzesko w powiecie brzeskim, województwie małopolskim. Nieruchomość gruntowa położona jest na granicy strefy centralnej oraz pośredniej miasta. W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i szeregowa oraz obiekty użyteczności publicznej. Według ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jest jako użytek gruntowy RV (grunty orne klasy V).
W pobliżu działki znajdują się następujące elementy infrastruktury technicznej: sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, teletechniczna.

6. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:                      

Działka ewidencyjna  numer 403/5 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 15.06.1998 r. nr XL/286/98 z późń. zm. przedmiotowa działka znajduję się w strefie wielkoprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiego i podmiejskiego. Dla działki nie ustalono warunków zabudowy.

Działka jest w kształcie prostokąta o wymiarach około 3 m x 28 m, niezagospodarowana, nieogrodzona. Teren płaski, bez spadku, porośnięty roślinnością segetalną.

 

7. Forma zbycia: Sprzedaż prawa własności w drodze publicznego przetargu  ustnego  nieograniczonego.

 

8. Cena nieruchomości:   16.000,00 złotych (do ceny nie dolicza się podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106z późn. zm.]).

 

9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości oznaczonej numerem działki         403/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Brzesko na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia ….…04.06.2021 r…... włącznie (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu).

 

10.Powyższy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brzesku, na stronie internetowej www.brzesko.pl, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się w prasie.

    

Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 - pokój nr 116, tel. (14) 6865127.