Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Pierwszy publiczny przetarg ustny nieruchomości przy ul. Wesołej

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieruchomości przy ul. Wesołej

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

 

Burmistrz Brzeska ogłasza: 

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki numer 2464/6 o powierzchni 0,3028 ha położonej w obrębie Brzesko objętej księgą wieczystą Nr TR1B/00024609/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku własności Gminy Brzesko.

 

  1. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielolokalowym, drewnianym, parterowym niepodpiwniczonym. Dach dwuspadowy z poddaszem nieużytkowym, kryty dachówką ceramiczną. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 159,23 m2, powierzchnia zabudowy - 197 m2. W skład budynku wchodzą 3 lokale mieszkalne. Budynek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. Budynek nadaje się do remontu. Nieruchomość położona jest w południowej części miasta Brzeska przy ul. Wesołej 3.

W najbliższym sąsiedztwie dominuje zabudowa wielolokalowa, obiekty usługowe i magazynowe,
a także znajduje się Browar Okocim, Restauracja „Pawilon” i Gimnazjum Katolickie.

Na działce oprócz budynku mieszkalnego własności gminy Brzesko, znajdują się nakłady w postaci dwóch garaży blaszaków i składzika na drewno, które nie są własnością Gminy Brzesko.

Działka o kształcie zbliżonym do trójkąta. Teren o niewielkim spadku w kierunku południowym, wymagający uporządkowania. Nieruchomość posiada dostęp do sieci infrastruktury technicznej.

2. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

3. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Nie stanowi też przedmiotu zobowiązań.

4. Granice zbywanej działki ewidencyjnej numer 2464/6 przyjmuje się według ewidencji gruntów i nie będą one wznawiane geodezyjnie przez sprzedającego.

5. Nieruchomość została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem Nr 106/2020 Burmistrza Brzeska z dnia 8 maja 2020 r.

6. Forma zbycia: sprzedaż prawa własności w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego.

7.Cena wywoławcza:  350.000,00 złotych

Sprzedaż nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.106 z późn. zm.).

8. Wysokość wadium: 35.000,00  złotych

9. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny dokonać wpłaty wadium w takim terminie, aby w dniu 7 maja 2021 r., cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51; nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 prowadzonym przez Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa. Przy wpłacie wadium koniecznie należy podać numer działki 2464/6, której przetarg dotyczy. Brak tej informacji będzie skutkować niedopuszczeniem oferenta do przetargu.

10. Przetarg odbędzie się w dniu 14 maja  2021  roku o   1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, powiat brzeski, województwo małopolskie - Sala obrad.

11. Oględzin nieruchomości można dokonywać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zarządcą nieruchomości – Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku ul. Okocimska 5 , (14) 66 33 200.

12. Osoby reprezentujące w przetargu inne osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 331 kodeksu cywilnego) winny posiadać stosowne pełnomocnictwa.

13.W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy wpłacą wymagane wadium w sposób opisany w punkcie 9 niniejszego ogłoszenia oraz podpiszą oświadczenie, które stanowi załącznik do regulaminu przetargu, że zapoznali się z warunkami przetargu i znane im są uwarunkowania fizyczne i prawne związane z nieruchomością.

14. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

15. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

16. Niniejsze ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzesku przy ulicy Głowackiego 51. Ponadto treść tego ogłoszenia, regulaminu przetargu i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej pod adresem brzesko.pl, zakładka: Ogłoszenia nieruchomości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko, zakładka: ogłoszenia i obwieszczenia.

17. Burmistrz Brzeska może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów z podaniem przyczyny jego odwołania.

 

Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530  pokój 116 lub telefonicznie pod numerem (14) 68 65 127.

REGULAMINzałączniki