Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz dotyczący lokalu użytkowego własności Gminy Brzesko do wynajmu

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz

dotyczący lokalu użytkowego własności Gminy Brzesko przeznaczonego do wynajmu

 

Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku, pod numerem telefonu: 14 68-65-157.

 

Lokal, o którym mowa w niniejszym wykazie można oglądać w godzinach od 700 do 1500 po uprzednim uzgodnieniu z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku, ul. Okocimska 5, tel.14-66-33-200.

  

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

Nr księgi wieczystej

Þ    1109/3

Þ    TR1B/00030049/3

2.

Powierzchnia lokalu użytkowego

 

Þ     

Þ    64,50 m2

3

Położenie

Þ    Brzesko, ul. Ogrodowa 6 –położony na parterze budynku wielomieszkaniowego

 

4.

Opis lokalu

 

Lokal składa się z trzech pomieszczeń z zapleczem sanitarnym

Wyposażenie lokalu:

1.Przyłącz wodno-kanalizacyjny z zamontowaną umywalką
i muszlą klozetową.

Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków nalicza Zarządca budynku–MZGM Brzesko Sp. z o.o. w formie miesięcznej zaliczki określonej
w umowie najmu. Rozliczenie tej opłaty następuje
w połowie i na końcu danego roku.

  1. Faktury zaliczkowe oraz faktury rozliczeniowe za zużyte media są płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.
  2. W przypadku nieterminowego regulowania należności wynikających z faktur, o których mowa w ust.1 będą naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

2.Instalacja elektryczna .

Najemca zwraca się o zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej do Dostawcy energii elektrycznej.

Licznik poboru energii elektrycznej jest obecnie zdjęty.

Opłatę za montaż licznika energii elektrycznej ponosi Najemca.

 

3.Instalacja gazowa.

-w lokalu brak jest instalacji gazowej.

(W lokalu znajduje się licznik zużycia gazu przynależny
do sąsiedniego lokalu wynajmowanego przez PSS Brzesko).

 

4.Lokal jest wyposażony w centralne ogrzewanie
z ciepłowni
tj. grzejniki i instalacja.

Opłaty za energię cieplną nalicza MZGM Brzesko w formie miesięcznej zaliczki określonej w umowie najmu.

Rozliczenie tej opłaty następuje po zakończeniu sezonu grzewczego.

Opłaty za centralne ogrzewanie są płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

5.W lokalu znajdują się liczniki pomiarowe poboru wody i energii cieplnej.

 

5.

Przeznaczenie lokalu

 

Þ    prowadzenie działalności usługowo- handlowej,

Þ     w przypadku prowadzenia działalności handlowej z branży spożywczej Najemca jest zobowiązany do uzyskania zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Brzesku na ten rodzaj działalności.

6.

Forma przetargu

 

Þ   przetarg ustny nieograniczony

 

7.

Stawka wywoławcza czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ      18,23 zł za 1,0 m2netto, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy.

Þ      

8

Termin wnoszenia opłat

Þ   do dnia 20-go każdego miesiąca z góry, .

Þ     

9

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji
w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1990
z późn. zm.).

            Pierwsza waloryzacja będzie dokonywana w roku następującym po roku w którym zawarto umowę najmu.

 

         Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

10

Czas trwania najmu

nieoznaczony

 

        

         Najemca lokalu użytkowego będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości w wysokości i w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej w Brzesku.

         W przypadku wzrostu cen za świadczenia dodatkowe tj. dostawę wody, odbiór ścieków i energię cieplną Wynajmujący ma prawo zmiany stawek oraz wysokości opłat miesięcznych wyliczonych wg obowiązujących cen. Zmiana ww. stawek i zmiana opłat miesięcznych nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy.