Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

Oznaczenie działki ewidencyjnej i powierzchnia działki:

1142/5, obr. Brzesko-miasto, gm. Brzesko o powierzchni 0,0870 ha,

1142/7, obr. Brzesko-miasto, gm. Brzesko o powierzchni 0,0643 ha,

 

Numer księgi wieczystej:

TR1B/00041772/0

Opis nieruchomości:

Działki położone są w centrum miasta Brzeska, pomiędzy osiedlem mieszkaniowym przy ul. Ogrodowej, ulicą Królowej Jadwigi a ulicą Czarnowiejską. W najbliższym otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny niezabudowane.

Działka nr 1142/5, obr. Brzesko – to grunt o kształcie zbliżonym do prostokąta o stosunku doków 1:5, płaski. Według ewidencji gruntów i budynków stanowi RIVa i RIV b. Na nieruchomości obejmującej działkę nr 1142/5, obr. Brzesko ustanowiona jest na rzecz Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna służebność przesyłu. Pas służebności przesyłu obejmuje obszar wzdłuż linii kablowej umieszczonej w północnej części działki, po 0,5 m w obie strony od osi kabla.

Działka nr 1142/7, obr. Brzesko to grunt o kształcie zbliżonym do prostokąta o stosunku boków 1:4,5, płaski. Według ewidencji gruntów i budynków stanowi RIVa. Przez działkę przebiega sieć ciepłownicza i sieć kanalizacji sanitarnej.

Elementy infrastruktury technicznej innej niż wymieniona wyżej znajdują się w zasięgu.

Nie ma prawnych przeszkód do rozporządzania nieruchomością obejmującą przedmiotowe działki oraz nieruchomość ta nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Działki nr nr: 1142/5, 1142/7, obr. Brzesko nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej nr XL/286/98 dnia 15.06.1998 r. z późn. zm. wymienione działki znajdują się w strefie wielkoprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiego i podmiejskiego.

Obie wymienione działki są niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte dziko rosnącymi krzewami oraz drzewami, nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

 

Forma zbycia:

Zbycie w drodze zamiany na rzecz właścicieli nieruchomości stanowiącej działki nr nr: 1143/5, 1143/7, obr. Brzesko.

 

Cena nieruchomości:

215 800,00 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy osiemset złotych 00/100)

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości oznaczonej jako działki nr nr: 1142/5, 1142/7, obr. Brzesko na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu do dnia 16-04-2021 r. włącznie. (6 tygodni  od dnia wywieszenia wykazu)

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 - pokój 117,  tel. (14) 68-65-170.