Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990  z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

1

Działki ewidencyjne

nr nr: 1039/4 o pow. 0,4029 ha, 1040/1 o pow. 0,2635 ha, obręb Brzesko

2

Księga wieczysta

TR1B/00043971/9

3

Łączna powierzchnia działek

0,6664 ha

4

Opis nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy ul. Leśnej w obrębie ewidencyjnym Brzesko, gmina Brzesko, powiat brzeski.

Stanowi teren niezabudowany, nieogrodzony i niezagospodarowany, położony poniżej poziomu ulic Leśnej i Kościuszki. Porośnięta jest roślinnością trawiastą oraz nielicznymi krzewami ozdobnymi i dziko rosnącymi drzewami owocowymi. W otoczeniu znajduje się zabudowa jednorodzinna oraz usługowa. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej z ul. Leśnej- drogi powiatowej nr 1435 K poprzez istniejący na działce nr 1039/4 zjazd indywidualny. „W przypadku zmiany przeznaczenia działki poprzez zlokalizowanie na niej obiektu handlowego, zjazd z uwagi na jego publiczny charakter należy maksymalnie odsunąć od skrzyżowania (ronda) w kierunku działki nr 1038/2” (pismo ZDP.430.38.2020.GB z dn. 17.03.2020 r.). Przez nieruchomość od strony północnej przebiegają dwie nitki gazociągu wysokoprężnego oraz sieć elektroenergetyczna, teleinformatyczna, gazowa, a wodociąg
i kanalizacja są w pobliżu.  

Według ewidencji gruntów i budynków działka nr 1039/4 stanowi
S-RIVa, Ł-ŁIV, natomiast działka nr 1040/1 stanowi R-RIVa,
S-RIVa. Nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy
z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma prawnych przeszkód do rozporządzania nią. Nie stanowi też przedmiotu zobowiązań.

5

Przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym przez Radę Miejską Uchwałą nr XL/286/98 z dnia 15 czerwca 1998 r. znajduje się w strefie wielkoprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiego
i podmiejskiego. Dodatkowo, zgodnie ze studium działki nr 1039/4
i 1040/1 znajdują się w obszarze projektowanego układu drogowego.

Dla nieruchomości wydana została decyzja Burmistrza Brzeska
z dnia 07.09.2020 r., znak: IK.6730.89.2020.AK ustalająca warunki zabudowy tej nieruchomości budynkiem handlowo-usługowym.

6

Forma zbycia

Sprzedaż w publicznym nieograniczonym przetargu ustnym.

7

Cena wywoławcza

800.000,00 zł netto.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

8
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działek nr nr: 1039/4 i 1040/1 na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu do dnia 16.04.2021 r. włącznie (6 tygodni  od dnia wywieszenia wykazu)

 

 

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 - pokój 117,  tel. (14) 68-65-170.