Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Sprzedaż lokalu mieszkalnego

Sprzedaż lokalu mieszkalnego

Burmistrz Brzeska ogłasza 

drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym przy ul. Browarnej 29 w Brzesku, wraz z udziałem wynoszącym 11774/30633 w częściach wspólnych budynku i działce ewidencyjnej nr 2464/3 położonej w Brzesku.

 

 1. Przedmiotowy lokal objęty jest księgą wieczystą Nr TR1B/00092859/6 i stanowi własność Gminy Brzesko. Znajduje się w południowo – zachodniej części trzylokalowego parterowego drewnianego budynku mieszkalnego z poddaszem, na którym znajduje się strych użytkowy. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 46,77 m2. Zbywany lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, WC, przedpokoju i schodów. Do lokalu nr 3 przynależy piwnica o powierzchni 18,37 m2.oraz strych
  o
  powierzchni 52,60m2. Łączna powierzchniaużytkowa lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi117,74 m2. Zbywany lokal jest w złym stanie technicznym, nadaje się do generalnego remontu. Budynek również wymaga remontu, m.in. wymiany stolarki, odnowienia elewacji, remontu dachu.
 2. Zgodnie z zaświadczeniem Starosty Brzeskiego z dnia 13.11.2014 r. (znak: AB.6620.1.22.2014.RK) budynek położony w Brzesku przy ul. Browarnej 29 został wybudowany jako budynek wielolokalowy z wyodrębnionymi 3 lokalami mieszkalnymi, spełniając wymogi art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. W budynku tym wyodrębniono
  i sprzedano na rzecz najemców dwa samodzielne lokale.
 3. Działka nr 2464/3 o pow. 0,0577 ha, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny, w którym mieści się zbywany lokal mieszkalny nr 3, stanowi współwłasność Gminy Brzesko i właścicieli lokali nr nr 1, 2. Działka objęta jest księgą wieczystą nr TR1B/00092858/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku.
 4. Działka nr 2464/3 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej nr XL/286/98 dnia 15.06.1998 r. z późn. zm., ww. działka znajduje się w strefie wielkoprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiego i podmiejskiego.
 5. Granice działki nr 2464/3 przyjmuje się według ewidencji gruntów i nie będą one wznawiane geodezyjnie przez sprzedającego. Dla działki nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.
 6. Zbywana nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym: w dziale III księgi wieczystej Nr TR1B/00092859/6 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: nieodpłatna służebność wejścia na strych schodami prowadzącymi z korytarza
  w lokalu nr 3 przy ul. Browarnej 29 w celu dokonywania niezbędnych napraw i przeglądów – na rzecz każdoczesnych właścicieli lokalu nr 2, dział IV ww. księgi wieczystej wolny od wpisów. Dział III i IV księgi wieczystej nr TR1B/00092858/9 również wolny od wpisów.
 7. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków indywidualną decyzją, natomiast wpisana jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Brzesko przyjętej zarządzeniem Burmistrza Brzeska nr 209/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. W związku z powyższym, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) wszelkie roboty budowlane należy uzgadniać z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
 8. Lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Browarnej 29 w Brzesku wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w działce nr 2464/3, został przeznaczony do zbycia zarządzeniem Burmistrza Brzeska nr 111/2020 z dnia 13 maja 2020 r.
 9. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 26 czerwca 2020 r.
 10. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 11 września 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 11. Cena wywoławcza 85.600,00 zł (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10
  w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług).
 12. Wadium 9.000,00 zł.
 13. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winnydokonać wpłaty wadium w takim terminie, aby w dniu 26 lutego 2021 r., cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Brzesku; nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 prowadzonym przez Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa. Przy wpłacie wadium koniecznie należy podać numer działki 2464/3, której przetarg dotyczy. Brak tej informacji będzie skutkować niedopuszczeniem oferenta do przetargu.
 14. Przetarg odbędzie się w dniu 5 marca 2021 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego
  w Brzesku przy ulicy Głowackiego 51 (Sala Obrad), powiat Brzesko, woj. małopolskie.
 15. Osoby reprezentujące w przetargu inne osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, którym ustawa przewiduje zdolność prawną (art. 331 kodeksu cywilnego) powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo.
 16. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 17. Niniejsze ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzesku przy ulicy Głowackiego nr 51. Ponadto treść tego ogłoszenia, regulaminu przetargu i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej pod adresem brzesko.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko.
 18. Burmistrz Brzeska może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów z podaniem przyczyny jego odwołania.

 

Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w godzinach pracy Urzędu (730- 1530) w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51,  tel. (14) 68-65-170  (pokój 117).

 REGULAMIN