Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia

 

 

Lp.

 

Nr działki

 

Pow. działki
 [ ha ]

 

Numer księgi wieczystej

 

Położenie

 

Cena
[ zł ]

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

1417/8

0,0093

TR1B/00021266/4

Brzesko

75 000,00 zł + 23% VAT

Działki niezabudowane będące własnością Gminy Brzesko położone w Brzesku w powiecie brzeskim, województwie małopolskim. Działka zlokalizowana w rejonie
ul. Czarnowiejskiej w pobliżu centrum około 1,0 km od rynku.  Z uwagi na jej gabaryty oraz ukształtowanie wyklucza się możliwość jej samodzielnego zagospodarowania.

Działki nr 1417/8, 1145/33 oraz 1146/22 nie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania Przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko działki nr 1417/8, 1145/33 oraz 1146/22 znajdują się w strefie wielkoprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiego i podmiejskiego. Teren działek nr 1417/8, 1145/33 oraz 1146/22 objęty jest decyzją o warunkach zabudowy z dnia 15.09.2020 r. znak IK.6730.309.2019.AK na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową.

2

1145/33

0,0302

TR1B/00021266/4

Brzesko

3

1146/22

0,0037

TR1B/00054595/9

Brzesko

Forma zbycia: Sprzedaż prawa własności w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej, stanowiącej działki ewidencyjne numer 1417/5 oraz 1146/12 oraz właściciela działki 1145/11 następuje dla poprawy warunków zagospodarowania tej nieruchomości.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w działek na podst. art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek
do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia    ………………..……………..………….włącznie.

(6 tygodni  od dnia wywieszenia wykazu)

 

Powyższy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51
oraz zamieszczenie na stronach internetowych urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się w prasie.

 

Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój 116 I piętro tel. (14) 68 65 127.