Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

 

Oznaczenie działki ewidencyjnej:

2355/8, obr. Brzesko-miasto, gm. Brzesko.

 

Powierzchnia działki:

0,0831 ha

 

Numer księgi wieczystej:

TR1B/00056564/7

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość jest niezabudowana położona w Brzesku, przy ul. Barona Jana Götza. Kształt zbliżony do trapezu. Od strony północnej przylega do ulicy Barona Jana Götza. Teren działki – płaski. Część działki wysypana żwirem, na pozostałej części nieruchomości znajduje się trawnik oraz krzewy ozdobne. W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa komercyjna (Pałac Goetza), tereny rekreacyjne – park oraz zabudowa wielorodzinna. W pobliżu znajduje się również zakład produkcyjny browaru Carlsberg-Okocim.

Działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 6, 148, 1463).

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Działka nr 2355/8, obr. Brzesko-miasto nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej nr XL/286/98 dnia 15.06.1998 r. z późn. zm. ww. działka znajduje się w strefie wielkoprzestrzennej urbanizacji typu miejskiego i podmiejskiego.

Działka znajduje się na terenie założenia dworsko-parkowego  Goetzów Okocimskich wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-351 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie nr L.Kl.IV-680/8/72 z dnia 08.02.1972 r. Powstała w wyniku podziału działki nr 2355/5, obr. Brzesko-miasto, którego projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w Tarnowie decyzją nr OZT-I/MSz/4144/200/08 z dnia 27.05.2008 r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie w opinii nr OZT-I/MSz/4153/7/07 z dnia 16.08.007 r. pozytywnie także zaopiniował zagospodarowanie działek nr nr: 2355/4, 2355/5, obr. Brzesko-miasto według projektu opracowanego w lipcu 2007 r. przez Panią Elżbietę Obrocką, w którym wskazano, że przedmiotowy teren ma być traktowany jako teren zieleni rekreacyjnej bez prawa zabudowy trwałymi obiektami kubaturowymi.

 

Forma zbycia:

Zbycie w drodze zamiany na rzecz właścicieli nieruchomości stanowiącej działkę nr 2355/6,
obr. Brzesko-miasto.

 

Cena nieruchomości:

25 750,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) – po zastosowaniu na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 782, 471) 50% bonifikaty z tytułu wpisu do rejestru zabytków.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki nr 2355/8, obr. Brzesko-miasto na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu do dnia  09-11-2020 r.  włącznie. (6 tygodni  od dnia wywieszenia wykazu)

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 - pokój 117,  tel. (14) 68-65-170.