Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Przetarg ustny na zbycie prawa własności - przy ul. Powstańców Warszawy.

Burmistrz Brzeska ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzesku oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1873/27.

Przedmiotem przetargu będzie prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzesku obj. księgą wieczystą TR1B/00026995/8, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1873/27 o pow. 0,1063 ha.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem Burmistrza Brzeska nr 212/2020 z dnia 20 lipca 2020 r.

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa będąca własnością Gminy Brzesko, położona jest we wschodniej części miasta w odległości około 0,5 km od jego centrum, przy ul. Powstańców Warszawy. Jest to teren niezabudowany porośnięty pojedynczymi drzewami, sklasyfikowany jako R IVb i W / R IVb. Przez działkę przebiegają linie sieci gazowej wysokoprężnej oraz linie sieci telekomunikacyjnej, przyłącz wodociągowy i kanalizacji sanitarnej.  Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonano badań geotechnicznych gruntu. W dziale III Księgi Wieczystej TR1B/00026995/8 istnieją zapisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych związane z innymi nieruchomościami o następującej treści:

  • nieodpłatna służebność przechodu, przejazdu i przegonu szlakiem drożnym 4 metry szerokim oznaczonym na mapie linią przerywaną koloru czerwonego przez działkę nr 1292/7 (obecnie obciąża działkę nr 1292/19 powstałą z podziału w/w działki i późniejszych podziałów) na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki nr 1873/20 (obecnie działki nr 4428 powstałej w wyniku podziału). Ujawnia się, że służebność gruntowa obciążająca dotychczas dz. 1873/19 obecnie obciąża dz. 1873/23 (aktualnie obciąża działkę nr 1873/27, powstałą z podziału w/w działki).
  • nieodpłatna służebność przechodu, przejazdu i przegonu przez dz. 1873/23 (obecnie działkę nr 1873/27 powstałą z podziału w/w działki) szlakiem o szerokości 6 (sześć) metrów zaznaczonym na mapie (k. 8 przy kw 77592) linią przerywaną, kolorem czerwonym na rzecz każdoczesnych właścicieli dz. 1873/21.

Działka nr 1873/27 w Brzesku objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  terenów położonych w rejonie ul. Solskiego, ul. Głowackiego i ul. Powstańców Warszawy w Brzesku. Zgodnie z jego zapisami znajduje się ona w terenach zieleni parkowej (A5 ZP).

Cena wywoławcza: 75 000,00 złotych, do ceny nie dolicza się podatku VAT (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT). Wysokość wadium:  7 500,00 złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 listopada 2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku, powiat brzeski, woj. małopolskie, przy ul Głowackiego 51 – sala obrad. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną lub fizyczną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami. Wadium w wysokości 7 500,00 zł, należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym o. Szczurowa, nr 18 85910007 0100 0902 1786 0006, w taki sposób aby w dniu 30 października 2020 r. cała kwota znajdowała się na w/w rachunku bankowym. Przy dokonywaniu wpłaty należy podać numer działki ewidencyjnej na którą wpłacono wadium. Brak tej informacji będzie skutkować niedopuszczeniem oferenta do przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530 pokój 119 lub telefonicznie pod numerem 14-68-65-157. Ponadto treść ogłoszenia, oświadczenia i regulamin przetargu są udostępnione na stronie internetowej pod adresem: www.brzesko.pl w zakładce Ogłoszenia Nieruchomości.

REGULAMIN PRZETARGU