Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Burmistrz Brzeska ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzesku

            Przedmiotem przetargu będzie prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej obj. księgą wieczystą TR1B/00065482/4, będącej do dnia 26.09.2089 r. w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki według poniższego wykazu:

Nr działki ewidencyjnej:

1411/151

Powierzchnia:

0,2264 ha

Cena wywoławcza gruntu:

250 000,00 zł  + 23% podatku VAT.

Wysokość wadium:

30 000 zł.

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 

przedmiotowa działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Pomianowski Stok” w Brzesku i znajduje się
w terenach  obiektów i urządzeń z zakresu handlu hurtowego
i detalicznego, rzemiosła usługowego i produkcyjnego oraz zaplecza magazynowego (symbol w planie D1UHR).

 

Działka nr 1411/151 została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem Burmistrza Brzeska nr 228/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. Nieruchomość znajdująca się w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko, położona jest w południowo-zachodniej części miasta w odległości około 1 km od jego centrum, w bezpośrednim sąsiedztwie dróg osiedlowych oraz drogi wewnętrznej ul. Aleja Solidarności która łączy się z drogą publiczną ul. Pomianowską, a ta połączona jest z drogą krajową Brzesko-Nowy Sącz i znajduje się również w odległości około 200 m od obwodnicy miasta Brzeska o kierunku Kraków – Tarnów. Elementy infrastruktury znajdują się w zasięgu. Jest to teren niezabudowany, sklasyfikowany jako Ps IV, R IVa, Ps V, dr. Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonano badań geotechnicznych  gruntu. Działka nr 1411/151 nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku, powiat brzeski, woj. małopolskie, przy ul Głowackiego 51 – sala obrad. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną lub fizyczną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami. Wadium w wysokości 30 000 należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51 nr 18 85910007 0100 0902 1786 0006 w taki sposób aby w dniu 20 listopada 2020 r. cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym. Przy dokonywaniu wpłaty należy podać numer działki ewidencyjnej na którą wpłacono wadium. Brak tej informacji będzie skutkować niedopuszczeniem oferenta do przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530 pokój 119 lub telefonicznie pod numerem 14-68-65-157. Ponadto treść ogłoszenia, oświadczenia i regulamin przetargu są udostępnione na stronie internetowej pod adresem: www.brzesko.pl w zakładce Ogłoszenia Nieruchomości.

REGULAMIN PRZETARGU