Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzesku

Burmistrz Brzeska ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzesku

 

            Przedmiotem przetargu będzie prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej obj. księgą wieczystą TR1B/00065482/4, będącej do dnia 26.09.2089 r. w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek według poniższego wykazu:

 

Lp.

Nr działki ewidencyjnej

Powierzchnia

Cena wywoławcza gruntu  w zł

Wysokość wadium w zł

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1.

1411/248

0,0724 ha

104 000,00 + 23% VAT

10 000,00

 

 

 

Przedmiotowe działki objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Pomianowski Stok”
w Brzesku zatwierdzonym uchwałą nr IX/98/99 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części miasta Brzeska p.n. Pomianowski Stok i znajdują się w terenach mieszkalnictwa rodzinnego (głównie jednorodzinnego).

 

2.

1411/249

0,0691 ha

99 000,00 + 23% VAT

10 000,00

3.

1411/250

0,0565 ha

79 000,00 + 23% VAT

10 000,00

4.

1411/277

0,0668 ha

95 800,00 + 23% VAT

10 000,00

5.

1411/309

0,0588 ha

95 500,00 + 23% VAT

10 000,00

6.

1411/310

0,0660 ha

107 000,00 + 23% VAT

10 000,00

7.

1411/311

0,0672 ha

109 000,00 + 23% VAT

10 000,00

8.

1411/312

0,0663 ha

107 500,00 + 23% VAT

10 000,00

9.

1411/313

0,0667 ha

108 200,00 + 23% VAT

10 000,00

10.

1411/314

0,0657 ha

106 500,00 + 23% VAT

10 000,00

11.

1411/315

0,0660 ha

107 000,00 + 23% VAT

10 000,00

12.

1411/316

0,0672 ha

109 000,00 + 23% VAT

10 000,00

13.

1411/317

0,0663 ha

107 500,00 + 23% VAT

10 000,00

14.

1411/318

0,0666 ha

108 000,00 + 23% VAT

10 000,00

15.

1411/320

0,0660 ha

107 000,00 + 23% VAT

10 000,00

16.

1411/321

0,0672 ha

109 000,00 + 23% VAT

10 000,00

17.

1411/322

0,0663 ha

107 500,00 + 23% VAT

10 000,00

18.

1411/323

0,0666 ha

108 000,00 + 23% VAT

10 000,00

 

Przedmiotowe działki zostały przeznaczone do zbycia Zarządzeniami Burmistrza Brzeska
o numerach 195/2020, 196/2020, 197/2020, 198/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. Nieruchomość znajdująca się w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko, położona jest w południowo-zachodniej części miasta w odległości około 1 km od jego centrum, na południowym stoku projektowanego osiedla „Pomianowski Stok”, w bezpośrednim sąsiedztwie dróg osiedlowych, które łączą się poprzez drogę wewnętrzną ul. Aleja Solidarności z drogą publiczną ul. Pomianowską. Elementy infrastruktury znajdują się w zasięgu. Jest to teren niezabudowany, sklasyfikowany jako R IVa. Dla działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonano badań geotechnicznych  gruntu.

Działka ewidencyjna nr 1411/250 jest obciążona służebnością przesyłu w zakresie pasa gruntu o powierzchni 10,5 m2 na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Pozostałe działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 listopada 2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku, powiat brzeski, woj. małopolskie, przy ul Głowackiego 51 – sala obrad. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną lub fizyczną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami. Wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51 nr 18 85910007 0100 0902 1786 0006 w taki sposób aby w dniu 4 listopada 2020 r. cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym. Przy dokonywaniu wpłaty należy podać numer działki ewidencyjnej na którą wpłacono wadium. Brak tej informacji będzie skutkować niedopuszczeniem oferenta do przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530 pokój 119 lub telefonicznie pod numerem 14-68-65-157. Ponadto treść ogłoszenia, oświadczenia i regulamin przetargu są udostępnione na stronie internetowej pod adresem: www.brzesko.pl.

REGULAMIN