Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Przetarg ustny na sprzedaż niruchomości przy ul. Garbarskiej

Przetarg ustny na sprzedaż niruchomości przy ul. Garbarskiej

Burmistrz Brzeska ogłasza  pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż położonej w obrębie Brzesko-miasto, stanowiącej własność Gminy Brzesko, niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 836/20 o pow. 0,0231 ha objętej księgą wieczystą nr TR1B/00067216/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku.

 

Przedmiotowa działka położona jest w obrębie ewidencyjnym Brzesko – miasto, przy ul. Garbarskiej, do której przylega dłuższym bokiem. Jest niezabudowana, nieogrodzona. Stanowi teren płaski w kształcie prostokąta. W sąsiedztwie dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w pobliżu znajdują się również obiekty użyteczności publicznej – szkoły, sklepy. Sklasyfikowana jako RV i RIVb. Działka nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania na cele budowlane.

 

 1. Działka nr 836/20 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej nr XL/286/98 dnia 15.06.1998 r. z późn. zm., wyżej wymieniona działka znajduje się w strefie wielkoprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiego i podmiejskiego. Działka nie jest również objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
 2. W zasięgu możliwość pełnego uzbrojenia.
 3. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
 4. Granice zbywanej nieruchomości przyjmuje się według ewidencji gruntów i nie będą one wznawiane geodezyjnie przez sprzedającego. Dla nieruchomości nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.
 5. Działka nr 836/20 została przeznaczona do zbycia zarządzeniem Burmistrza Brzeska nr 88/2020
  z dnia 8 kwietnia 2020 r.
 6. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 22 maja 2020 r.
 7. Cena wywoławcza 36.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług).
 8. Wadium 4.000,00 zł.
 9. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winnydokonać wpłaty wadium w takim terminie, aby w dniu 10 lipca 2020 r., cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Brzesku; nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 prowadzonym przez Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa. Przy wpłacie wadium koniecznie należy podać numer działki 836/20, której przetarg dotyczy. Brak tej informacji będzie skutkować niedopuszczeniem oferenta do przetargu.
 10. Przetarg odbędzie się w dniu 17 lipca 2020 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ulicy Głowackiego 51, powiat Brzesko, woj. małopolskie - Sala Obrad.
 11. Osoby reprezentujące w przetargu inne osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, którym ustawa przewiduje zdolność prawną (art. 331 kodeksu cywilnego) powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo.
 12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Niniejsze ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzesku przy ulicy Głowackiego nr 51. Ponadto treść tego ogłoszenia, regulaminu przetargu i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej pod adresem brzesko.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko.
 14. Burmistrz Brzeska może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów z podaniem przyczyny jego odwołania.

 

Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w godzinach pracy Urzędu (730- 1530) w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51,  tel. (14) 68-65-170  (pokój 117).

 

Brzesko, 03.06.2020 r.