Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz dotyczący lokalu użytkowego własności Gminy Brzesko przeznaczonego do wynajmu

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący lokalu użytkowego własności Gminy Brzesko przeznaczonego do wynajmu. Szczegółowe informacje dotyczące poniższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem w Urzędzie Miejskim w Brzesku pod nr tel. 0-14 68-65-157.

Lokal o którym mowa w niniejszym wykazie można oglądać w godzinach od 700 do 1500 po uprzednim uzgodnieniu z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku, ul. Okocimska 5, nr tel.14/66-33-200.

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

Nr księgi wieczystej

Þ    1109/3

Þ    TR1B/00030049/3

2.

Powierzchnia lokalu użytkowego

 

Þ     

Þ    14,88 m2

3

Położenie

Þ    Brzesko, ul. Ogrodowa 6 –położony na parterze budynku wielolokalowego

 

5.

Opis lokalu

 

Lokal składa się z jednego pomieszczenia z zapleczem sanitarnym.

Wyposażenie lokalu:

1.Przyłącz wodno-kanalizacyjny z zamontowaną umywalką
i sedesem.

Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków nalicza Zarządca budynku–MZGM Brzesko Sp. z o.o. w formie miesięcznej zaliczki określonej w umowie najmu. Rozliczenie tej opłaty następuje
w połowie i na końcu danego roku. Zużycie wody ustala się
na podstawie odczytów z wodomierza znajdującego się w lokalu.

2.Instalacja elektryczna .

Najemca zawiera we własnym zakresie umowę na dostawę energii elektrycznej.

3.Instalacja gazowa.

W lokalu brak jest instalacji gazowej.

4.Lokal jest wyposażony w centralne ogrzewanie
z ciepłowni
tj. grzejniki i instalacja.

Opłaty za energię cieplną nalicza MZGM Brzesko w formie miesięcznej zaliczki określonej w umowie najmu.

Rozliczenie tej opłaty następuje po zakończeniu sezonu grzewczego.

5.W lokalu znajdują się liczniki pomiarowe poboru wody i energii cieplnej.

6.Licznik poboru  energii elektrycznej jest obecnie zdjęty.

Opłatę za montaż licznika energii elektrycznej ponosi Najemca.

 

6.

Przeznaczenie lokalu

 

Þ    prowadzenie działalności usługowo- handlowej,

Þ    w przypadku prowadzenia działalności handlowej z branży spożywczej Najemca jest zobowiązany do uzyskania zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Brzesku na ten rodzaj działalności.

 

7.

Forma przetargu

 

Þ   przetarg ustny nieograniczony

 

8.

Stawka wywoławcza czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

 

Þ     14,52 zł za 1,0 m2 netto, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

Þ     

 

9

Termin wnoszenia opłat

Þ    do dnia 20-go każdego miesiąca z góry, .

Þ     

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu najmu będzie podlegał corocznej waloryzacji, w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 65, 284).

Pierwsza waloryzacja będzie dokonywana w roku następującym po roku w którym zawarto umowę najmu.

W sytuacji, gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

         Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

11

Czas trwania najmu

nieoznaczony

 

Najemca lokalu użytkowego będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości w wysokości i w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej w Brzesku.

W przypadku wzrostu cen za świadczenia dodatkowe tj. dostawę wody, odbiór ścieków i energię cieplną Wynajmujący ma prawo zmiany stawek oraz wysokości opłat miesięcznych wyliczonych wg obowiązujących cen. Zmiana ww. stawek i zmiana opłat miesięcznych nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy.