Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Negocjacje na wynajem lokalu ul. Głowackiego 40 w Brzesku

Burmistrz Brzeska ogłasza negocjacje na wynajem  lokalu:

- nr 36 w pawilonie handlowym E, o powierzchni – 14,70 m2,                

zlokalizowanego na placu targowym przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku.

Powyższy lokal przeznaczono do wynajmu na okres trzech lat w celu prowadzenia działalności handlowej.

 Oferty na udział w negocjacjach należy składać do dnia 15 czerwca 2020r. (poniedziałek) do godz. 945do drewnianej skrzynki z napisem „OFERTY NA WYNAJEM LOKALI Z PLACU TARGOWEGO W BRZESKU”, umieszczonej w budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego nr 51 (w pierwszym korytarzu wejściowym).

 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z napisem: „Najem lokalu nr 36 E na placu targowym w Brzesku” ,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2020r. o godz. 1030, (poniedziałek) w sali obrad w Urzędzie Miejskim w Brzesku, przy ul. Głowackiego nr 51.

Oferty mogą składać osoby fizyczne i prawne lub organizacje nie posiadające osobowości prawnej.

Oferta musi zawierać:

imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy, nr lokalu na wynajem którego oferent zgłasza udział w negocjacjach, stawkę czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu brutto (łącznie z podatkiem VAT), oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami negocjacji ( regulaminem negocjacji oraz projektem umowy najmu) oraz że przedmiot najmu jest znany oferentowi.

Treść oświadczenia, regulamin negocjacji i projekt umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Z dokumentami tymi można zapoznać się na stronie internetowej www.brzesko.pl pod hasłem: WAŻNE OGŁOSZENIA-OGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI.

Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi :10,00 złotych brutto (łącznie z podatkiem VAT, którego wysokość określa obowiązująca ustawa).

Po dokonaniu wyboru oferenta ( najwyższej stawki czynszu) umowa najmu zostanie spisana na okres trzech lat.

W przypadku udziału w negocjacjach więcej niż jednego oferenta na najem tego samego lokalu, o wyborze oferenta decyduje wysokość oferowanej stawki czynszu.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert wybór najemcy zostanie dokonany na podstawie licytacji (ustnej) z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.

Oferenci uprawnieni do udziału w licytacji zostaną powiadomieni o jej terminie.

Termin płatności czynszu ustala się na 10-ty dzień każdego miesiąca z góry w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do 7 –miu dni od dnia rozstrzygnięcia negocjacji.

Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji, począwszy od 2021 roku w wysokości określonej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.65).

Uczestnik, który wygra negocjacje jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia negocjacji, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki ustalonej w wyniku negocjacji lub w wyniku rozstrzygnięcia ustnej licytacji po negocjacjach.

Należność wpłaconą przez uczestnika, który wygrał negocjacje zalicza się na poczet czynszu najmu.

Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowę o dostawę energii elektrycznej ( Licznik poboru energii elektrycznej Najemca montuje na własny koszt).

Zastrzega się prawo odwołania negocjacji.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pod nr  tel. 14,  68-65-157.

Projekt umowy, Regulamin negocjacji, Oświadczenie oferenta