Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia

  1. Numer działki ewidencyjnej: 908/1, 909/1
  2. Powierzchnia działki: odpowiednio: 0,0024 ha, 0,0034 ha
  3. Numer księgi wieczystej: TR1B/00070403/5
  4. Położenie: o Jadowniki, gm. Brzesko
  5. Opis nieruchomości: Działki niezabudowane, będące własnością Gminy Brzesko położone w Jadownikach, gm. Brzesko, w powiecie brzeskim, województwie małopolskim. Działki zlokalizowane są w części północnej Jadownik, przy ul. Szkolnej. Jest to strefa centralna miejscowości z łatwym dojazdem do miasta powiatowego. W otoczeniu znajduje się szkoła oraz zabudowa jednorodzinna. Działki mają kształt trójkątny. Z uwagi na gabaryty i usytuowanie przedmiotowych działek wykluczona jest możliwość ich samodzielnego zagospodarowania.
  6. Przeznaczenie w MPZP: Działki nr nr 908/1, 909/1, obr. Jadowniki, gm. Brzesko nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej nr XL/286/98 z dnia 15.06.1998 r. z późn. zm. wymienione działki znajdują się w strefie wielkoprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiego i podmiejskiego.
  7. Forma zbycia: Sprzedaż nieruchomości jako przedmiotu prawa własności w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, stanowiącej działki nr nr 908/3, 909/3, następuje dla poprawy warunków zagospodarowania tej nieruchomości.
  8. Cena nieruchomości: 3 200,00 zł. Stawka podatku VAT – zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
  9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działek nr nr 908/1, 909/1, obr. Jadowniki, gm. Brzesko, na podst. art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia 02.07.2020 r.

 

Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój 117  I piętro tel. (14) 68 65 170.