Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65, poz. 284), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

  1. Działka ewidencyjna- 1244/5, 1245/5, 1246/5
  2. Powierzchnia działki - Łącznie 0,03 ha
  3. Księga wieczysta - TR1B/00059876/8
  4. Położenie i opis nieruchomości - Działki o numerach: 1244/5, 1245/5, 1246/5 położone są w obrębie ewidencyjnym Jadowniki, gmina Brzesko. Stanowią teren niezabudowany i nieogrodzony, tworzący pas gruntu w kształcie prostokąta. W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa jednorodzinna oraz nieruchomości niezabudowane. Przez działkę nr 1244/5 przebiega sieć energetyczna oraz wodociągowa. Sieć kanalizacyjna i gazowa w zasięgu. Dział III i IV księgi wieczystej nr TR1B/00059876/8 wolny od wpisów. Nieruchomość sklasyfikowana jako RIVa, nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy do dnia 31.05.2020 r.
  5. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Działki o numerach: 1244/5, 1245/5, 1246/5 położone w Jadownikach nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej nr XL/286/98 dnia 15.06.1998 r. z późn. zm., wyżej wymienione działki znajdują się w strefie wielkoprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiego i podmiejskiego. Działki nie są również objęte uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
  6. Forma zbycia - Publiczny nieograniczony przetarg ustny
  7. Cena wywoławcza - 11.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług)

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki nr nr 1244/5, 1245/5, 1246/5 na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia 24 czerwca 2020 r. włącznie. (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu)

Nieruchomość została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem Nr 110/2020  Burmistrza Brzeska z dnia 11 maja 2020 r.

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, pokój 117,  tel. (14) 68-65-170.