Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
10.03.2020

2 / 2020. Remont cząstkowy dróg w Gminie Brzesko w roku 2020.

Informacja z otwarcia ofert – Przetarg Nr 2.Zmiana Nr 1 do SIWZ Nr 2. SIWZ Nr 2 wraz z załącznikami.Ogłoszenie o zamówieniu ( PN-RB ).poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpOgłoszenie nr 518366-N-2020 z dnia 2020-03-10 r.Burmistrz Brzeska: REMONT CZĄSTKOWY DRÓG W GMINIE BRZESKO W ROKU 2020.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkoweOgłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejNieNazwa projektu lub programuO zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanychNieNależy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYPostępowanie przeprowadza centralny zamawiającyNiePostępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowaniaNieInformacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiającychNieJeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii EuropejskiejNieW przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:Informacje dodatkowe:I. 1) NAZWA I ADRES:  Burmistrz Brzeska, krajowy numer identyfikacyjny 52390400000000, ul. ul. Głowackiego  51  , 32-800  Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-14 68 63 100, e-mail zam_pub@brzesko.pl, faks 0-14 66 305 45.Adres strony internetowej (URL): www.brzesko.plAdres profilu nabywcy: www.brzesko.pl menu: PRZETARGI/PROFIL NABYWCYAdres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Administracja samorządowaI.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):I.4) KOMUNIKACJA:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)NieAdres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówieniaTakwww.brzesko.pl menu: PRZETARGI/POZ. NR 2Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresemNieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:ElektronicznieNieadresDopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:NieInny sposób:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:TakInny sposób:pisemnieAdres:32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51, pok. 101 – Sekretariat BurmistrzaKomunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneNieNieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  REMONT CZĄSTKOWY DRÓG W GMINIE BRZESKO W ROKU 2020.Numer referencyjny:  ZP.271.2.2.2020.ZMPrzed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog technicznyNieII.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlaneII.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowychZamówienie podzielone jest na części:NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na naprawach i remontach dróg zarządzanych przez Burmistrza Brzeska w roku 2020. Zakres prac obejmuje m.in. prace konserwacyjne i naprawcze polegające na bieżącym usuwaniu uszkodzeń w drogach powstających w wyniku eksploatacji, wypadków, awarii itp. w zakresie : - jezdni, placów, chodników, poboczy, - regulacji studni, kratek ściekowych i ścieków przykrawężnikowych, - prace remontowe na drogach mające na celu podnoszenie ich standardu i zapobiegające ich degradacji, - wykonanie remontu cząstkowego dróg w gminie Brzesko o łącznej długości ok.140km, w zakresie wynikającym z pozimowego przeglądu dróg wg Załącznika NR 9 SIWZ. Roboty obejmują: ZADANIE I - Zakres robót obejmuje wykonanie remontu cząstkowego , przy zastosowaniu następujących technologii /ustalonych podczas przeglądu pozimowego powierzchni dróg/ w ilości do 1 200 ton. 1. 1-krotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej emulsją. 2. 2-krotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową. 3. 3-krotne półwgłębne utrwalenie podbudowy emulsją asfaltową modyfikowaną i grysem bazaltowym (płukanym). 4. Remont cząstkowy nawierzchni emulsją asfaltową i grysami z remontera wraz z likwidacją rakowin i spękań nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową. 5. Remont spękań w nawierzchni jezdni asfaltowej przy użyciu specjalistycznej bitumicznej masy zalewowej po uprzednim ich zagruntowaniu wymaganym materiałem gruntującym. ZADANIE II - Wykonanie nakładek asfaltowych o łącznej powierzchni około 10 000,00m² 1. Warstwa ścieralna z asfaltobetonu o grubości 4 cm. 2. Warstwa wiążąca z asfaltobetonu o grubości 3 cm. 3. Frezowanie nawierzchni asfaltowych o średniej grubości 4 cm z odwozem do 3km. 4. Mechaniczne wykonanie koryta (na szer. jezdni, chodnika) o gł. 20 cm z transportem urobku na odległość 2 km. 5. Wyrównanie i profilowanie nawierzchni gruntowej: - nawierzchni gruntowej, - poboczy (ścinanie pob oczy). 6. Wykonanie podbudowy z : - kruszywa naturalnego o grub. 10cm po zagęszczeniu, - kruszywa łamanego o grub. 10 cm po zagęszczeniu, - pospółka o grub. 15 cm po zagęszczeniu, - podbudowa z destruktu gr. 10cm po zagęszczeniu . 7. Remont wyboi o powierzchni do 1m² mieszankami mineralno-asfaltowymi przy średniej grubości 5 cm z wycięciem piłą uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu, ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca, rozścielenie masą mineralno- asfaltową ,skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem. 8. J/w , lecz bez wycięcia piłą uszkodzonych miejsc. 9. Remont wyboi o powierzchni w przedziale 1m² - 5m² mieszankami mineralno- asfaltowymi przy średniej grubości 5 cm z wycięciem piłą uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, oczyszczanie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu, ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca, rozścielenie masą minerlano-asfaltową, kropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem. 10. J/w , lecz bez wycięcia piłą uszkodzonych miejsc. 11.Wykonanie profilu istniejącej nawierzchni (likwidacja nierówności i kolein) z mieszanek mineralno-asfaltowych przy średniej grubości 5cm. 12. Uzupełnienie poboczy o średniej szer. 0,5m średniej grubości 6cm kruszywem naturalnym. 13. Regulacja pionowa włazów kanałowych studni rewizyjnych. - pierścieniami żeliwnymi, - betonem. 14. Regulacja pionowa kratek ulicznych studni ściekowych: 15. Regulacja pionowa zasuw wodnych i gazowych. 16. Roboty rozbiórkowe – krawężniki betonowe. 17. Ułożenie krawężników na ławie betonowej. 18. Ułożenie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. 19. Podbudowa z kruszywa łamanego dolna w-wa gr.20cm po zagęszczeniu. 20. Podbudowa z kruszywa łamanego frakcja 0-31,5mm górna w-wa podbudowy 15 cm po zagęszczeniu. 21. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu Holland gr. 6cm –szara 80% kolor 20% na podsypce cementowo-piaskowej. 22. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu Holland gr. 8cm - szara 80%, kolor 20% na podsypce cementowo-piaskowej.II.5) Główny kod CPV:  45233140-2Dodatkowe kody CPV:Kod CPV45233141-945233220-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: 1012195,12Waluta:PLN(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  TakOkreślenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia zamówień podobnych co do robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu podobnych robót do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zakresem robót objęte będą roboty podobne co do zamówienia podstawowego polegające na remoncie cząstkowym dróg w gminie Brzesko tj. dla zadania Nr I - w ilości do 600 ton emulsji, oraz dla zadania Nr II - wykonanie nakładek asfaltowych o łącznej powierzchni około 5.000,00m². Zamówienia podobne udzielane będą w trybie z wolnej ręki, na podstawie art 67 ust. 1 pkt 6 PZP, po spełnieniu przesłanek ustawy Prawo zamówień publicznych. Procedura wskazana udzielenia zamówienia z wolnej ręki zostanie zastosowana w przypadku gdy dotychczasowy wykonawca zrealizował roboty budowlane terminowo i z najwyższą starannością, oraz zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego, a także że wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz inne warunki realizacji zamówienia. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach podobnych stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym, pozostałe jak w umowie.II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:miesiącach:     lub   dniach:lubdata rozpoczęcia:     lub  zakończenia:  2020-12-31Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia2020-12-31II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIUIII.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówOkreślenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.Informacje dodatkoweIII.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomicznaOkreślenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.Informacje dodatkoweIII.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowaOkreślenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: 1. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy zadania, polegające na wykonaniu robót budowlanych tożsamych co do rodzaju tj. polegające na budowie, przebudowie i remoncie dróg o wartości nie niższej niż na kwotę 700 000,00 zł brutto (siedemset tysięcy złotych 00/100) każde. 2. dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, posiadającą min. 3 letnie doświadczenie, które nabył pełniąc funkcję kierownika budowy co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu remontów utrzymaniowych o zakresie zbliżonym/porównywalnym do przedmiotu zamówienia. 3. dysponuje następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi takimi jak: 1. - termosy do transportu asfaltu lanego min. 5m³ - 2 szt. 2. - termosy do transportu betonu asfaltowego min. 8 ton – 2szt. 3. - walec stalowo-gumowy 1-2 ton – min. 1 szt. 4. - walec wibracyjny 4-6 ton – 1 szt. 5. - walec stalowy wibracyjny powyżej 8 ton – 1 szt. 6. - walec ogumiony – 1 szt. 7. - skrapiarka do nawierzchni – 2 szt. 8. - koparka obrotowa – 2 szt. 9. - samochody samowyładowcze min.10ton – 2 szt. 10. - równiarka – 1 szt. 11. - rozkładarka do mas bitumicznych (asfaltobeton)– 2szt. 12. - frezarka do mas bitumicznych – 1 szt. 13. - zagęszczarka płytowa – 2 szt. 14. - mechaniczna zalewarka do wypełniania szczelin masą zalewową na gorąco – 1 szt. 15. - piła do cięcia asfaltu i betonu – 2 szt. 16. - dysponowanie własną wytwórnią masy bitumicznej lub dysponowanie zapisem w umowie sprzedaży, w której Wykonawca będzie miał gwarancję odbioru masy asfaltobetonowej w ilości min.10t w terminie 48 godzin od powiadomienia przez Zamawiającego o konieczności przeprowadzenia remontu. 4. dysponuje dwoma brygadami ( w skład każdej muszą wchodzić co najmniej 3 osoby) do wykonywania robót bitumicznych. W/w brygady będą mogły zapewnić wykonywanie prac jednocześnie w różnych miejscach, a ich skład osobowy zagwarantuje terminową realizację zleconych prac.Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: TakInformacje dodatkowe:III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIAIII.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy PzpIII.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJIOświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniuTakOświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcjiNieIII.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:Obok złożonego oświadczenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZPIII.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych. 2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 6 do SIWZ – Wykaz osób. 3. Wykaz osób skierowanych do wykonywania robót bitumicznych – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 10 do SIWZ – Wykaz osób. 4. Wykaz urządzeń i sprzętu do wykonania zadania – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 11 do SIWZ – Wykaz urządzeń i sprzętu.III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZPIII.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)1.) Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty. 2.) Załącznik nr 1a do SIWZ – oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 3.) Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 4.) Załącznik nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu jeżeli dotyczy. 5.) Załącznik nr 9 do SIWZ – formularz cenowy. 6.) Pełnomocnictwo jeżeli dotyczy.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) OPISIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  Przetarg nieograniczonyIV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:TakInformacja na temat wadiumZamawiający żąda wniesienia wadium: w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:NieNależy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:NieDopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:NieInformacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:NieDopuszcza się złożenie oferty wariantowejZłożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)Liczba wykonawcówPrzewidywana minimalna liczba wykonawcówMaksymalna liczba wykonawcówKryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:Umowa ramowa będzie zawarta:Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:Informacje dodatkowe:Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:Informacje dodatkowe:W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektronicznaPrzewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  NieNależy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:Czas trwania:Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert:IV.2.2) KryteriaKryteria ZnaczenieCena 60,00Okres gwarancji  40,00IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)TakIV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjneIV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniemMinimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacjiPrzewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnegoOpis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:Wstępny harmonogram postępowania:Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:Należy podać informacje na temat etapów dialogu:Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnegoElementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektronicznaAdres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:Czas trwania:Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:Data:  godzina:Termin otwarcia licytacji elektronicznej:Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWYPrzewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: TakNależy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zostały określone w Projekcie umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymNie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku Wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-03-25, godzina: 09:00,Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):Wskazać powody:Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu> PLIV.6.3) Termin związania ofertą:  do:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: NieIV.6.5) Informacje dodatkowe:ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH________________________________________________________________________Ogłoszenie o zamówieniu ( PN-RB ).CPV - 45233140-2  roboty drogowe.ZP.271.2.2.2020.ZM z dnia 10 marca 2020 roku