Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości do zbycia - działka przy ul. Kopernika

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia.Numer działki ewidencyjnej    183/28Powierzchnia działki    0,0182 haNumer księgi wieczystej    TR1B/00050888/2Opis nieruchomości:   Działka niezabudowana będąca własnością Gminy Brzesko położona w Brzesku w powiecie brzeskim, województwie małopolskim. Działka zlokalizowanaw rejonie ul. Mikołaja Kopernika w północnej części miasta około 2 km od centrum miasta. Ze względu na wielkość oraz cechy geometryczne wyklucza się możliwość jej samodzielnego zagospodarowania.Przeznaczenie w MPZP:   Działka nr 183/28 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej nr XL/286/98 z dnia 15.06.1998 r. z późn. zm. wyżej wymieniona działka znajduje się w strefie zainwestowania kubaturowego terenów podmiejskich  i wiejskich.Forma zbycia:    Sprzedaż prawa własności w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 297/5 następuje dla poprawy warunków zagospodarowania tej nieruchomości.Cena nieruchomości:   23 660 zł bruttoOsoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki nr 183/28 na podst. art.34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia 06.04.2020 r.Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój 116 I piętro tel. (14) 68 65 127