Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
21.01.2020

24 / 2019. Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym w Gminie Brzesko w roku 2020.

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia - Zamówienie z wolnej ręki – usługiponiżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpOgłoszenie nr 510011543-N-2020 z dnia 21-01-2020 r.Burmistrz Brzeska: Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym w Gminie Brzesko w roku 2020.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia:obowiązkoweOgłoszenie dotyczy:zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejnieZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:nieOgłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nieSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES:Burmistrz Brzeska, Krajowy numer identyfikacyjny 52390400000000, ul. ul. Głowackiego  51, 32-800  Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-14 68 63 100, e-mail zam_pub@brzesko.pl, faks 0-14 66 305 45.Adres strony internetowej (url): www.brzesko.plAdres profilu nabywcy: www.brzesko.pl menu: PRZETARGI/PROFIL NABYWCYI.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowaSEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym w Gminie Brzesko w roku 2020.Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):ZP.271.2.24.2019.ZMII.2) Rodzaj zamówienia:UsługiII.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: 1) świadczenie usług w sposób zapewniający sprawność techniczną urządzeń oświetleniowych zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie wynikającym z Załącznika nr 1 do Umowy; 2) całodobowa obsługa, za pośrednictwem właściwych komórek organizacyjnych, umożliwiającej zgłaszanie reklamacji i informacji o nieprawidłowym działaniu Punktów Oświetleniowych przez 7 dni tygodnia i 24 godziny na dobę; 3) bezzwłoczne podjęcie działań interwencyjnych po stwierdzeniu przez Zamawiającego, że stan urządzeń oświetleniowych stwarza zagrożenie dla otoczenia; 4) usuwanie zgłoszonych niesprawności i uszkodzeń urządzeń, co następuje po otrzymaniu informacji od Zamawiającego o niesprawności i uszkodzeniu urządzeń w terminie 96 godzin liczonym od godziny 7:00 pierwszego dnia roboczego po dniu, w którym dokonano skutecznego zgłoszenia niesprawności. 5)wskazanie Zamawiającemu innego terminu usunięcia usterki, jeżeli jej usunięcie w terminie określonym w punkcie 4 jest niemożliwe z przyczyn od niego niezależnych.II.4) Informacja o częściach zamówienia:Zamówienie było podzielone na części:nieII.5) Główny Kod CPV: 50232100-1SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAZamówienie z wolnej rękiIII.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupównieIII.3) Informacje dodatkowe:SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  23/12/2019IV.2) Całkowita wartość zamówieniaWartość bez VAT 285100.32Waluta PLNIV.3) INFORMACJE O OFERTACHLiczba otrzymanych ofert:  1w tym:liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIAZamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:nieNazwa wykonawcy: TAURON Dystrybucja S.A oddział w Tarnowie.Email wykonawcy:Adres pocztowy: ul. Lwowska 72-96bKod pocztowy: 33-100Miejscowość: TarnówKraj/woj.: małopolskieWykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:nieWykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nieWykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nieIV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEMCena wybranej oferty/wartość umowy  350673.40Oferta z najniższą ceną/kosztem 350673.40Oferta z najwyższą ceną/kosztem 350673.40Waluta: PLNIV.7) Informacje na temat podwykonawstwaWykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnieWartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘIV.9.1) Podstawa prawnaPostępowanie prowadzone jest w trybie  wolna ręka  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1  ustawy Pzp.IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybuNależy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.Zamówienia udzielono TAURON Dystrybucja S.A w związku z własnością sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej co jest zgodne z art. 67 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp._________________________________________________________________________Informacja – wolna ręka – usługiCPV  50232100-1  -Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznegoZP.271.2.24.2019.ZM z dnia 21 stycznia 2020 roku.