Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
31.12.2019

23 / 2019. Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Brzesku w roku 2020.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ( WR-U ).poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp.Ogłoszenie nr 510283477-N-2019 z dnia 31-12-2019 r.Burmistrz Brzeska: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Brzesku w roku 2020.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia:obowiązkoweOgłoszenie dotyczy:zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejnieZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:nieOgłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nieSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES:Burmistrz Brzeska, Krajowy numer identyfikacyjny 52390400000000, ul. ul. Głowackiego  51, 32-800  Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-14 68 63 100, e-mail zam_pub@brzesko.pl, faks 0-14 66 305 45.Adres strony internetowej (url): www.brzesko.plAdres profilu nabywcy: www.brzesko.pl - menu: PRZETARGI / PROFIL NABYWCYI.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowaSEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Brzesku w roku 2020.Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):ZP.271.2.23.2019.ZMII.2) Rodzaj zamówienia:UsługiII.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. na rzecz Urzędu Miejskiego w Brzesku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów oraz usług kurierskich w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2188) w ilościach i rodzajach określonych w załączniku Nr 1 do SIWZ oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego – codziennie od poniedziałku do piątku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ.II.4) Informacja o częściach zamówienia:Zamówienie było podzielone na części:nieII.5) Główny Kod CPV: 64110000-0Dodatkowe kody CPV:  60000000-8SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAZamówienie z wolnej rękiIII.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupównieIII.3) Informacje dodatkowe:SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  13/12/2019IV.2) Całkowita wartość zamówieniaWartość bez VAT 258388.92Waluta PLNIV.3) INFORMACJE O OFERTACHLiczba otrzymanych ofert:  1w tym:liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIAZamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:nieNazwa wykonawcy: Poczta Polska S.A.Email wykonawcy:Adres pocztowy: ul. Rodziny Hiszpańskich 8Kod pocztowy: 00-940Miejscowość: WarszawaKraj/woj.: mazowieckieWykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:nieWykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nieWykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nieIV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEMCena wybranej oferty/wartość umowy  259633.26Oferta z najniższą ceną/kosztem 259633.26Oferta z najwyższą ceną/kosztem 259633.26Waluta: PLNIV.7) Informacje na temat podwykonawstwaWykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnieWartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:IV.8) Informacje dodatkowe: IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘIV.9.1) Podstawa prawnaPostępowanie prowadzone jest w trybie  wolna ręka  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 4  ustawy Pzp.IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybuNależy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 4 PZP -Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku gdy w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.Wszystkie powyższe przesłanki zostały spełnione w niniejszym postępowaniu._________________________________________________________________________Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ( WR-U ).64110000-0 – usługi pocztowe.ZP.271.2.23.2019.ZM z dnia 31 grudnia 2019 roku.