Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
22.11.2019

22 / 2019. Świadczenie usługi w zakresie utrzymania zieleni i zadrzewień oraz placów zabaw na terenie Gminy Brzesko.

 Informacja o udzieleniu zamówienia – Plik PDF . INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – USŁUGI I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Brzesko – Wydział Infrastruktury Urzędu Miejskiego w  Brzesku ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie. Tel. 14 68 65 124, Fax 14 66 30 545, e-mail: beata.pajor@um.brzesko.plAdres strony internetowej: www.brzesko.plII. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie utrzymania zieleni i zadrzewień oraz placów zabaw na terenie Gminy Brzesko.
  1. Utrzymanie i konserwacja zieleni miasta Brzeska” – obejmuje:
 - pielęgnacja drzew miejskich i krzewów,- pielęgnację żywopłotów,- pielęgnację trawników,- obsadę wraz z pielęgnacją rabat, kwietników, konstrukcji kwietnikowych oraz kwietnikówwiszących,- utrzymanie elementów wyposażenia terenów zieleni,- zamiatanie alejek i chodników,- opróżnianie koszy i wywóz śmieci,- utrzymanie zimowe chodników- utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych.- utrzymanie zjazdów i pasów zieleni wraz z rondami + obwodnice
  1. Utrzymanie zimowe chodników.
  2. Utrzymanie i konserwacja zieleni Rynku w Szczepanowie.
  3. Utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy Brzesko.
III. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, Z KTÓRYM ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA:Nazwa i adres: Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Brzesku, ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie.IV. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI:Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r., poz.1843 ze zm.).Uzasadnienie:Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest prze zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 – 3a ustawy PZP osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:a) zamawiający sprawuje nad ta osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,c) w kontrolowanej osoby prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.W przedmiotowym zamówieniu wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP zostały spełnione przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółkę z o.o. V. TERMIN REALIZACJI I CZAS TRWANIA UMOWY:   01.01.2020r. – 31.12.2020 r.VI.INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU OPUBLIKOWANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ( Art. 66 ustawy PZP): nie publikowano.VI-2. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU OPUBLIKOWANIA OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ( Art. 95 ust. 1 i 2 ustawy PZP): Ogłoszenie nr 510001479-N-2020 z dnia 07-01-2020 r.Niniejsza informacja posiada odpowiedni odnośnik w BIP._________________________________________________________________________ Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia - Zamówienie z wolnej ręki w procedurze in-house – usługiponiżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpOgłoszenie nr 510001479-N-2020 z dnia 07-01-2020 r.Burmistrz Brzeska: Świadczenie usługi w zakresie utrzymania zieleni i zadrzewień oraz placów zabaw na terenie Gminy Brzesko w roku 2020.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia:obowiązkoweOgłoszenie dotyczy:zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejnieZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:nieOgłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nieSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES:Burmistrz Brzeska, Krajowy numer identyfikacyjny 52390400000000, ul. ul. Głowackiego  51, 32-800  Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-14 68 63 100, e-mail zam_pub@brzesko.pl, faks 0-14 66 305 45.Adres strony internetowej (url): www.brzesko.plAdres profilu nabywcy: www.brzesko.pl menu: PRZETARGI/PROFIL NABYWCYI.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowaSEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Świadczenie usługi w zakresie utrzymania zieleni i zadrzewień oraz placów zabaw na terenie Gminy Brzesko w roku 2020.Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):ZP.271.2.22.2019.ZMII.2) Rodzaj zamówienia:UsługiII.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie utrzymania zieleni i zadrzewień oraz placów zabaw na terenie Gminy Brzesko w roku 2020. 1.Utrzymanie i konserwacja zieleni miasta Brzeska” – obejmuje: - pielęgnacja drzew miejskich i krzewów, - pielęgnację żywopłotów, - pielęgnację trawników, - obsadę wraz z pielęgnacją rabat, kwietników, konstrukcji kwietnikowych oraz kwietników wiszących, - utrzymanie elementów wyposażenia terenów zieleni, - zamiatanie alejek i chodników, - opróżnianie koszy i wywóz śmieci, - utrzymanie zimowe chodników - utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych. - utrzymanie zjazdów i pasów zieleni wraz z rondami + obwodnice - utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy Brzesko 2. Utrzymanie i konserwacja zieleni Rynku w Szczepanowie. 3. Utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy Brzesko.II.4) Informacja o częściach zamówienia:Zamówienie było podzielone na części:nieII.5) Główny Kod CPV: 77310000-6Dodatkowe kody CPV:  77340000-5SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAZamówienie z wolnej rękiIII.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupównieIII.3) Informacje dodatkowe:SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  30/12/2019IV.2) Całkowita wartość zamówieniaWartość bez VAT 333333.00Waluta PLNIV.3) INFORMACJE O OFERTACHLiczba otrzymanych ofert:  1w tym:liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIAZamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:nieNazwa wykonawcy: Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w BrzeskuEmail wykonawcy: zarzad@bzk.com.plAdres pocztowy: ul.Słowackiego 1Kod pocztowy: 32-800Miejscowość: BrzeskoKraj/woj.: małopolskieWykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:takWykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nieWykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nieIV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEMCena wybranej oferty/wartość umowy  360000.00Oferta z najniższą ceną/kosztem 360000.00Oferta z najwyższą ceną/kosztem 360000.00Waluta: PLNIV.7) Informacje na temat podwykonawstwaWykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnieWartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘIV.9.1) Podstawa prawnaPostępowanie prowadzone jest w trybie  wolna ręka (in house)  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 12  ustawy Pzp.IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybuNależy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 – 3a ustawy Pzp osobie prawnej i spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osoby prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. W przedmiotowym zamówieniu wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp zostały spełnione przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółkę z o.o._________________________________________________________________________Informacja – wolna ręka – usługiCPV- 77310000-6 - usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonychZP.271.2.22.2019.ZM z dnia 7 stycznia 2020 roku. Plik PDF – Informacja o zamiarze zawarcia umowy – postępowanie nr 22. INFORMACJA – Zamówienie z wolnej ręki w procedurze in-house – usługiponiżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpINFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – USŁUGII.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:Gmina Brzesko – Wydział Infrastruktury Urzędu  Miejskiego w  Brzesku ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie. Tel. 14 68 65 124, Fax 14 66 30 545, e-mail: beata.pajor@um.brzesko.plAdres strony internetowej: www.brzesko.plII.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIACPV – 77310000-6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonych77340000-5 usługi okrzesywania drzew i przycinania żywopłotówPrzedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie utrzymania zieleni i zadrzewień oraz placów zabaw na terenie Gminy Brzesko.1.Utrzymanie i konserwacja zieleni miasta Brzeska” – obejmuje:- pielęgnacja drzew miejskich i krzewów,- pielęgnację żywopłotów,- pielęgnację trawników,- obsadę wraz z pielęgnacją rabat, kwietników, konstrukcji kwietnikowych oraz kwietnikówwiszących,- utrzymanie elementów wyposażenia terenów zieleni,- zamiatanie alejek i chodników,- opróżnianie koszy i wywóz śmieci,- utrzymanie zimowe chodników,- utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych,- utrzymanie zjazdów i pasów zieleni wraz z rondami + obwodnice,- utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy Brzesko.2.Utrzymanie i konserwacja zieleni Rynku w Szczepanowie.3.Utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy Brzesko.III. Szacunkowa wartość zamówienia: 324.000,- zł ( netto).IV. WYKONAWCA KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:Nazwa i adres:Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Brzesku, ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie.V. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI:Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).Uzasadnienie:Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 – 3a ustawy Pzp osobie prawnej i spełnione są łącznie następujące warunki:a) Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,c) w kontrolowanej osoby prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.W przedmiotowym zamówieniu wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp zostały spełnione przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółkę z o.o.VI. Planowany termin realizacji i czas trwania umowy: od dnia 01.01.2020 – 31.12.2020 r.VII.Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nie zostało opublikowane w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.Niniejsza informacja posiada odpowiedni odnośnik w BIP._________________________________________________________________________Informacja – wolna ręka – usługiCPV- 77310000-6 - usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonychZP.271.2.22.2019.ZM z dnia 22 listopada 2019 roku.