Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
22.11.2019

21 / 2019. Świadczenie usługi w zakresie bieżącego oczyszczania i odśnieżania ulic i placów miasta Brzeska, oraz utrzymanie czystości na przystankach komunikacji zbiorowej usytuowanych na terenie Gminy Brzesko.

Informacja o udzieleniu zamówienia – Plik PDF. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – USŁUGI I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Brzesko – Wydział Infrastruktury Urzędu Miejskiego w  Brzesku ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie. Tel. 14 68 65 124, Fax 14 66 30 545, e-mail: beata.pajor@um.brzesko.plAdres strony internetowej: www.brzesko.plII. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie bieżącego oczyszczania  i odśnieżania ulic i placów miasta Brzeska, oraz utrzymanie czystości na przystankach komunikacji zbiorowej usytuowanych  na terenie Gminy Brzesko. 
  1. Ulice i place do zamiatania mechanicznego na terenie miasta Brzeska wg kategorii.
  2. Utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Brzeska.
  3. Przejścia uliczne do utrzymania zimowego.
  4. Chodniki na terenie miasta Brzeska do utrzymania zimowego.
  5. Utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Brzesko.
 III. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, Z KTÓRYM ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA:Nazwa i adres: Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Brzesku, ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie.IV. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI:Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.).Uzasadnienie:Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest prze zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 – 3a ustawy Prawo zamówień publicznych osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
  1. a) zamawiający sprawuje nad ta osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
  2. b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
  3. c) w kontrolowanej osoby prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
W przedmiotowym zamówieniu wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych zostały spełnione przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółkę z o.o. V. TERMIN REALIZACJI I CZAS TRWANIA UMOWY:   01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.VI. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU OPUBLIKOWANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ( Art. 66 ustawy PZP): nie publikowano.VI-2. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU OPUBLIKOWANIA OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ( Art. 95 ust. 1 ustawy PZP):                         Ogłoszenie Nr 510001463-N-2020 z dnia 07-01-2020 r.Niniejsza informacja posiada odpowiedni odnośnik w BIP._________________________________________________________________________ Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia - Zamówienie z wolnej ręki w procedurze in-house – usługiponiżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpOgłoszenie nr 510001463-N-2020 z dnia 07-01-2020 r.Burmistrz Brzeska: Świadczenie usługi w zakresie bieżącego oczyszczania i odśnieżania ulic i placów miasta Brzeska, oraz utrzymanie czystości na przystankach komunikacji zbiorowej usytuowanych na terenie Gminy Brzesko w roku 2020.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia:obowiązkoweOgłoszenie dotyczy:zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejnieZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:nieOgłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nieSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES:Burmistrz Brzeska, Krajowy numer identyfikacyjny 52390400000000, ul. ul. Głowackiego  51, 32-800  Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-14 68 63 100, e-mail zam_pub@brzesko.pl, faks 0-14 66 305 45.Adres strony internetowej (url): www.brzesko.plAdres profilu nabywcy: www.brzesko.pl menu: PRZETARGI/PROFIL NABYWCYI.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowaSEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Świadczenie usługi w zakresie bieżącego oczyszczania i odśnieżania ulic i placów miasta Brzeska, oraz utrzymanie czystości na przystankach komunikacji zbiorowej usytuowanych na terenie Gminy Brzesko w roku 2020.Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):ZP.271.2.21.2019.ZMII.2) Rodzaj zamówienia:UsługiII.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie bieżącego oczyszczania i odśnieżania ulic i placów miasta Brzeska, oraz utrzymanie czystości na przystankach komunikacji zbiorowej usytuowanych na terenie Gminy Brzesko w roku 2020. A. Ulice i place do zamiatania mechanicznego na terenie miasta Brzeska wg kategorii B. Utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Brzeska C. Przejścia uliczne do utrzymania zimowego D. Chodniki na terenie miasta Brzeska do utrzymania zimowego E. Utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Gminy BrzeskoII.4) Informacja o częściach zamówienia:Zamówienie było podzielone na części:nieII.5) Główny Kod CPV: 90610000-6Dodatkowe kody CPV:  90620000-9SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAZamówienie z wolnej rękiIII.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupównieIII.3) Informacje dodatkowe:SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  30/12/2019IV.2) Całkowita wartość zamówieniaWartość bez VAT 452963.00Waluta PLNIV.3) INFORMACJE O OFERTACHLiczba otrzymanych ofert:  1w tym:liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIAZamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:nieNazwa wykonawcy: Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w BrzeskuEmail wykonawcy: zarzad@bzk.com.plAdres pocztowy: ul. Słowackiego 1Kod pocztowy: 32-800Miejscowość: BrzeskoKraj/woj.: małopolskieWykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:takWykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nieWykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nieIV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEMCena wybranej oferty/wartość umowy  489200.00Oferta z najniższą ceną/kosztem 489200.00Oferta z najwyższą ceną/kosztem 489200.00Waluta: PLNIV.7) Informacje na temat podwykonawstwaWykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnieWartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘIV.9.1) Podstawa prawnaPostępowanie prowadzone jest w trybie  wolna ręka (in house)  na podstawie art. art. 67 ust.1 pkt 12  ustawy Pzp.IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybuNależy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 – 3a ustawy Pzp osobie prawnej i spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osoby prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. W przedmiotowym zamówieniu wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp zostały spełnione przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółkę z o.o._________________________________________________________________________Informacja – wolna ręka – usługiCPV-  90610000-6   usługi sprzątania i zamiatania ulicZP.271.2.21.2019.ZM z dnia 07 stycznia 2020 roku. Plik PDF – Informacja o zamiarze zawarcia umowy – postępowanie nr 21. INFORMACJA – Zamówienie z wolnej ręki w procedurze in-house – usługiponiżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpINFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – USŁUGII.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:Gmina Brzesko – Wydział Infrastruktury Urzędu  Miejskiego w  Brzesku ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie. Tel. 14 68 65 124, Fax 14 66 30 545, e-mail: beata.pajor@um.brzesko.plAdres strony internetowej: www.brzesko.plII. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIACPV-  90610000-6   usługi sprzątania i zamiatania ulic90620000-9   usługi odśnieżaniaPrzedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie bieżącego oczyszczania i odśnieżania ulic i placów miasta Brzeska, oraz utrzymanie czystości na przystankach komunikacji zbiorowej usytuowanych  na terenie Gminy Brzesko.A. Ulice i place do zamiatania mechanicznego na terenie miasta Brzeska wg kategorii.B. Utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Brzeska.C. Przejścia uliczne do utrzymania zimowego.D. Chodniki na terenie miasta Brzeska do utrzymania zimowego.E. Utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Brzesko.III.Szacunkowa wartość zamówienia: 452.000,-zł (netto).IV. WYKONAWCA KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:Nazwa i adres:Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Brzesku, ul. Słowackiego 1,32-800 Brzesko, woj. małopolskie.V. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI:Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).Uzasadnienie:Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 – 3a ustawy Pzp osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,c) w kontrolowanej osoby prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.W przedmiotowym zamówieniu wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp zostały spełnione przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółkę z o.o.VI. Planowany termin realizacji i czas trwania umowy: od dnia 01.01.2020 – 31.12.2020 r.VII.Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nie zostało opublikowane w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.Niniejsza informacja posiada odpowiedni odnośnik w BIP._________________________________________________________________________Informacja – wolna ręka – usługiCPV-  90610000-6   usługi sprzątania i zamiatania ulic.ZP.271.2.21.2019.ZM z dnia 22 listopada 2019 roku.